Laos-Japan Institute

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ | ラオス日本センター

ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງທຽບພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ ແລະ ສົນໃຈສະໝັກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນນຳສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງທຽບລະດັບກ່ອນຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 030 5210 746
020 5494 8807 (ວັອດແອັບ)ເສັ່ງວັດລະດັບ

297563

 
ຈຂ