Your image

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມນີ້ ສາມາດອອກແບບສໍາລັບກຸ່ມເປົ້າຫມາຍສະເພາະໃນບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ, ຜູ້ຈັດການ, ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ ອື່ນໆ . ຄຽງຄູ່ກັບເນື້ອໃນ, ລູກຄ້າຍັງສາມາດອອກແບບໄລຍະເວລາຂອງຫຼັກສູດເອງໄດ້, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈັດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1-14 ມື້. ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງນີ້ມີຄວາມເປັນເອກະລັກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Your image
Your image
Your image

verified_userວິຊາທອງຄໍາ ‘ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ’

Your image
Your image