ການບໍລິຫານການປະຕິບັດງານ

ຄວາມຮູ້ຖືກນິຍາມວ່າແມ່ນຂະບວນການທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນເໜັງ ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນໄປສູ່ຄວາມຈິງ, ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມງາມ,

ຂໍ້ມູນຫຼັກສູດ:

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ:

.............

.............

............

............

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ຄວາມມີປະສິດຕິພາບຂອງບຸກຄົນ, ການຮຽນຮູ້ເຖິງການຮຽນສູ່ຄວາມສໍາເລັດ, ກົນໄກການບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສິດຕິິພາບ, ການບໍລິຫານຜົນການປະຕິບັງານຂອງຕົນ, ການບໍລິຫານເວລາ, ການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ (ພື້ນຖານຂອງການສ້າງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ), 5ສ (ສະສາງ, ສະດວກ, ສະອາດ, ສຸຂະລັກສະນະ ແລະ ສາງນິໄສ) ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (KAIZEN)

timelineໄລຍະເວລາ:

5 ວັນ (15 ຊົ່ວໂມງ)

av_timerໃຊ້ເວລາຮຽນ:

3 ຊົ່ວໂມງ/ມື້

timelapseເວລາຮຽນ:

ຈັນ - ສຸກ (17:30 - 20:30 ພາກຄໍ່າ)

placeສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

peopleຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ລາວ

ຄ່າຮຽນ:

750,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

ວິທະຍາກອນ

ຈົບການສຶກສາ ປະລິນຍາເອກ ຈາກປະເທດໄທ
ຈົບປະລິຍາໂທ ດ້ານການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການບໍລິຫານພຶດຕິກໍາໃນອົງກອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kobe, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ມີປະສົບການສອນມາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍຢູ່ພາຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.