phonekeo
ປອ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ

ຜູ້ອໍານວຍການ ສລຍ

ໃນຖານະຜູ້ອໍານວຍການ ສລຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກໆທ່ານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສະຖາບັນພວກເຮົາຕະຫຼອດມາ. ສລຍ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2001 ແລະ ໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນຈາກ ສູນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງມີຖານະ ແລະ ບົດບາດທຽບເທົ່າກັບຄະນະວິຊາໜຶ່ງຂອງ ມຊ. ສລຍ ມີໜ້າທີ່ພິເສດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນະຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານພາກທຸລະກິດ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນແມ່ນດໍາເນີນວຽກງານຜ່ານມາ 6 ໄລຍະ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍວຽກງານ. ການແລກປ່ຽນວິຊາການ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັດທະນະທໍາແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປະຈໍາ ເຊັ່ນ: ການຮຽນ-ການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍທຸລະກິດຜ່ານໂຄງການ LJI SUSU, ຫຼັກສູດປະລິຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນສະເພາະແຕ່ທິດສະດີ ແຕ່ຍັງເນັ້ນເຖິງການນໍາໄປປະຕິບັດໄດ້ຈິງ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມສຸດຂີດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ແລະ ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ, ຂໍຂອບໃຈ.

 
okawa
ທ່ານ ໂຢຊິຮາຣຸ ໂຢເນຢາມະ

ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ

Over 20 years since LJI was established, we have steadily fulfilled our mission of "fostering business human resources" and "promoting exchange between Laos and Japan." We would like to express our sincere gratitude to all the people in Laos and Japan who have supported LJI's activities. In terms of JICA project, in addition to the traditional business courses, we launched an MBA program in 2008, a management development program ("Keieijuku") in 2017, and LJI SUSU (a project for the start-up and scale-up of Lao companies) in 2021. Also, Japanese language education and cultural exchange activities have continued for many years with the cooperation of the Japan Foundation (JF). We are ready to support the diverse challenges faced by Lao companies and are also working to strengthen collaboration between various partners in Laos and Japan. We will continue to make sincere efforts to provide high-quality services that satisfy the people of Laos and Japan.
        LJIは設立以来20年以上、"ビジネス人材の育成 "と "ラオス・日本間の交流促進 "という使命を着実に果たしてまいりました。 これもひとえに、LJIの活動を支えてくださっているラオス、日本の皆様のおかげと心より感謝申し上げます。 JICA事業では、従来のビジネスコースに加え、2008年にMBAプログラム、2017年に経営者育成プログラム(「経営塾」)、2021年にLJI SUSU(ラオス企業の起業・規模拡大プロジェクト)を立ち上げました。また、国際交流基金(JF)の協力を得て、日本語教育や文化交流活動も長年継続しています。 我々は、ラオス企業の多様なチャレンジを支援する体制を整えるとともに、ラオスと日本の様々なパートナー間の連携強化にも取り組んでいます。 今後も、ラオスと日本の皆さまにご満足いただける質の高いサービスを提供できるよう、誠心誠意取り組んでまいります。