Laos-Japan Institute

ແນະນໍາວີດີໂອທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

 

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນ​ປະ​ເທດທີ່ສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸກໍາລັງເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ,​ອົງ​ການJICAໄດ້​ສ້າງວີດີໂອແນະນໍາສະບັບພາສາລາວ​ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
​ວີ​ດີ​ໂອອະທິບາຍກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ທໍານຽມປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ເຊີນທ່ານຮັບຊົມໄດ້.

 

1.ທຳນຽມປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ວີດີໂອນີ້ຈະແນະນໍາທໍານຽມປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ ທີ່ເປັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສະ​ເພາະຜ່ານລະຄອນ.

https://youtu.be/MJnK6S1fipY

 

2.ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ວີດີໂອນີ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການຢູ່ອາໄສ,ການເຮັດວຽກ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຜ່ານບົດສຳພາດຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຫັນພາບຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢ່າງລະອຽດ.

https://youtu.be/14o9SjttQXw

 

3.ແນະນຳການດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 
ວີດີໂອນີ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຢ່າງລະອຽດ ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ກໍາລັງ​ຄິດ​ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.

https://youtu.be/ru_uKwA7Jis

 

4.ອອກແບບອາຊີບ
ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງວີດີໂອ​ນີ້ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານສໍານຶກພາບ​ຂອງການ​ວາງແຜນ​ອາຊີບຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງລະອຽດ. ໃນ​​ວີ​ດີ​ໂອຈະແນະນໍາເສັ້ນທາງອາຊີບຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການສໍາພາດຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

https://youtu.be/bduYHyLOSqA

 

5.ຫຼັກສູດການອອກແບບອາຊີບ ອຸດສາຫະກຳບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລົດ
ເນື້ອໃນ​ຂອງວີດີໂອນີ້ຈະແນະນໍາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດວຽກ ແລະ ເສັ້ນທາງອາຊີບໃນຂະແໜງ ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລົດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

https://youtu.be/12Xo02yvOCA 

 

6.ຫຼັກສູດການອອກແບບອາຊີບ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
ເນື້ອໃນຂອງວີດີໂອນີ້ຈະແນະນໍາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດວຽກ ແລະ ເສັ້ນທາງອາຊີບໃນຂະແໜງ ການຜະລິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

https://youtu.be/L-r0ShGofuA

 

7.ຫຼັກສູດການອອກແບບອາຊີບ ອຸດສາຫະກຳທຳຄວາມສະອາດອາຄານ
ເນື້ອໃນ​ຂອງວີດີໂອນີ້ຈະແນະນໍາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດວຽກ ແລະ ເສັ້ນທາງອາຊີບສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທໍາຄວາມສະອາດອາຄານຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

https://youtu.be/-EYT4ffGnDo

 

 

 

 

 

 

Laos-Japan Institute