Slider

News & Update    | Read All News

ເທດສະການສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນານັກທຸລະກິດລາວLAO ENTREPRENEURSHIP DAY 2019ວັນທີ: 24/05/2019, ເວລາ: 8:00-16:00 ໂມງສະຖານທີ່/venue:ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດThe Main Hall of the National University of ...

ວັນເສົາ ທີ 6 ເມສາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮຸ່ນທີ 11 ຂອງ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂຶ້ນ ໂດຍການລະດົມເງິນກັນພາຍໃນຫ້ອງເພື່ອນໍາໄປຊື້ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ເຄື...

9th Joint Coordination Committee Meeting

ສຳເລັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນແລະການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນສປປລາວຜ່ານ LJI ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກໂຄງການເພື່ອການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຜ...

ໃນຕອນແລງວັນສຸກ ທີ 22/03/2019 ສລຍ ໄດ້ສໍາເລັດການມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ຄື: ການຕະຫຼາດ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານ. ຫົວຂໍ້ທີ 1: ການຕະຫຼາດແມ່ນຈັດຂຶ້ນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພ...

ສຳເລັດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນຮຸ່ນທີ 2, ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ໄດ້ດຳເນີນການຮຽນການສອນມາເປັນເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງໃນຫຼັກສູດແມ່ນສອນໂດຍຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການສະເພາະດ້ານ ແລະ ...

Hanetsuki Game

Hanetsuki game was held at LJI on January 23rd. Hanetsuki is traditional Japanese badminton playing in the New Year.The winner enjoys painting black ink on the face of the losing person. This time is ...

Courses will be opened soon

Your image

Practical Marketing


Period: 13-24/05/2019 (10 days)

EMC

Leadership Skill Development 


Period:  27-31/05/2019 (5 days)

Your image

Business Environment Analysis


Period: 04-13/06/2019 (8 days)

Click for more details

The Three Pillars of Laos-Japan Institute

Your image
Business course

The Laos-Japan Institute (LJI) offers business management courses such as the Practical Business course, Tailor-made course and the Customized course. A 2-year MBA...

Your image
Japanese Language course

The Japanese Language Program at LJI is aimed at developing human resources to be a bridge between Laos and Japan through Japanese language and culture. 

Your image
activity

Laos-Japan Institute regularly organizes various exchange activities to promote mutual understanding and strengthen the relationships between Lao and Japanese people.

 

Media Zone

Study Lao & Japanese languages with LJI

EP 2. Introduction

Cooperation with

NUoL
JICA
Japan Foundation