Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ເທດສະການສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນານັກທຸລະກິດລາວ
LAO ENTREPRENEURSHIP DAY 2019
ວັນທີ: 24/05/2019, ເວລາ: 8:00-16:00 ໂມງ
ສະຖານທີ່/venue:ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
The Main Hall of the National University of Laos
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກງານນີ້: - ໂອກາດໃນການເຂົ້າຫາແຫ່ຼງທືນກັບທະນາຄານຕ່າງໆ
- ປຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ການສ້າງແຜນທຸລະກິດ
- ໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຈັບຄູ່ທຸລະກິດ
ຄ່າລົງທະບຽນ
- ນັກສຶກສາ 20,000 ກີບ/ຄົນ
- ບຸກຄົນທົ່ວໄປ 50,000 ກີບ/ຄົນ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 021 720156