Print
Category: News Category
Hits: 5365

    ການສຳມະນາ ຫົວຂໍ້ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບຄະນະບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ການສຳມະນານີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ບັນດາທ່ານຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າສູນ ຕາງໜ້າຫົວໜ້າຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ.
    ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນທ່ານ Kasumi MASUDA ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການໄຈກາ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ, ການປ່ຽນແປງໃນກະແສໂລກາພິວັດ,

ການວິເຄາະ ແລະ ການວາງແຜນ ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີການສຳມະນາເປັນກຸ່ມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີມບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຍາດເອົາຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນໄປໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະທັນສະໄໝຍິ່ງໆ ຂຶ້ນໄປ.

ເບິ່ງຮູບເພີ່ມເຕີ່ມ