Your image

ການພັດທະນາທີມງານ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ

ຮຽນຮູ້ເຖິງການພັດທະນາທີມງານ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຖິງທັກສະການສື່ສານເພື່ອເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

- ຮຽນຮູ້ເຖິງການພັດທະນາທີມງານ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ
- ຮຽນຮູ້ເຖິງທັກສະການສື່ສານເພື່ອເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ
- ການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການຈູງໃຈ
- ທັກສະໃນການບໍລິຫານທີມງານ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ
- ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ການຝຶກສອນ
- ການວ່າຈ້າງພະນັກງານຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການສໍາພາດ   

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image
Kyoko Yamazaki

ອາຈານຮັບເຊີນ ສອນປະຈໍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Gakushuin, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ຜູ້ອໍານວຍການອົງກອນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ເປັນທີ່ປຶກສາສໍາລັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ອົງກອນທີ່ມີປະສົບການສູງຢູ່ທັງພາຍໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສາກົນ.      

ໄລຍະເວລາ:

3 ວັນ (12 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

4 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

500,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

monetization_onການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

1. ໂອນຄ່າຮຽນຜ່ານທະນາຄານ ເລກບັນຊີ XXXXXXX
2. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ໃນວັນ-ເວລາລັດຖະການ)
3. ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມື້ທີ່ເລີ່ມຮຽນໄດ້