ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ເວລາຮຽນ: ຈັນ - ສຸກ (ເວລາ 17:30 - 20:30)
ຄ່າຮຽນ: 28,600,000 ກີບ/2 ປີ.

ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຫຼັກສູດປະລິຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ລະບົບ 2 ປີ ທີ່ສອນໂດຍຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຈານລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ຈົນມາເຖິງເດືອນ ຕຸລາ 2017 ມີນັກສຶກສາຈົບຈາກຫຼັກສູດນີ້ 248 ຄົນ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງບັນດິດທີ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສາມາດທີ່ປະຕິບັດຈິງໄດ້.

ຫຼັກສູດພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ

ຫຼັກສູດ“Keiei-juku”ແມ່ນຫຼັກສູດພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານສະເພາະດ້ານສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ. ຄຳວ່າ “Keiei-juku” ແມ່ນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າໂຮງຮຽນການບໍລິຫານ ສ້າງຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນນັ້ນໃສ່ການຮຽນຮູ້ແລະການພັດທະນາດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະທານແລະຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໂດຍມີການແນະນຳຢ່າງຄົບຖ້ວນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ.

ໄລຍະເວລາ: ຕຸລາ – ມີນາ (ຮຽນ 1 ອາທິດ ຕໍ່ ເດືອນ) 
ເວລາຮຽນ: ຈັນ - ສຸກ (9:00 – 17:00) 
ຄ່າຮຽນ*: $2,000 / 7 month

ຫຼັກສູດພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການສຳລັບໄວໜຸ່ມລາວ ດ້ວຍຮູບການຈັດຕັ້ງການຝືກອົບຮົມ ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ສຳມະນາກອນ. ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຕາມເນື້ອໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະສາມາດສ້າງແຜນທຸລະກິດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໄດ້ພາຍໃນສອງປີ.

ໄລຍະເວລາ: ກໍລະກົດ 2018 - ມີນາ 2019
ເວລາຮຽນ: ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະລາຍວິຊາ
ຄ່າຮຽນ*: $300 / person

The LJI Business Courses are offered for the purpose of improving management knowledge and skills of the Laotian people. The participants for this program include those from private companies, state-owned enterprises, and the managers/staff of government agencies. In total, more than 5,000 people have graduated from the LJI Business Courses. Currently, LJI is providing 3 types of business courses which are held by Japanese experts or Laotian lecturers.

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ປັດຈຸບັນພວກເຮົາເປີດຝຶກອົບຫຼັບສູດໄລຍະສັ້ນ 14 ຫຼັກສູດ

Sample title

ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ໃຫ້ສາມາດວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຢູ່ໃນບໍລິສັດ ພ້ອມສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິຫານໃນບໍລິສັດຂອງຕົນ

Sample title

ທ່ານຈະຮູ້ຈັກວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງຊັດເຈນ, ຮູ້ຖອດດຶງສັກກະຍາພາບຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່, ຮູ້ວິທີຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

Sample title

ເພື່ອໄດ້ເງິນລົງທຶນ ຫຼື ເງິນກູ້ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີແຜນທຸລະກິດ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຄິດທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຈາກໃສ, ຫຼັງຈາກຈົບຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະມີແຜນທຸລະກິດດີໆໄວ້ໄປນໍາໃຊ້ແນ່ນອນ

Sample title

Give you unforgetable experience. A fast and high performance tool is an essential element for your website.

Sample title

ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິອ້າງອີງ ເຊັ່ນ: ການທົດສອບສົມມຸດຖານT-test, F-test, Chi-Square,...ດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS.

Sample title

ໄອເດຍດີ ສະໄລດ໌ເດັ່ນ ນໍາສະເໜີເກັ່ງ 
ຜູ້ຟັງປະທັບໃຈ

 

Sample title

ທັກສະສຳຄັນສຳລັບຜູ້ນຳພາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃໝ່ • 4 ລະດັບການນຳພາ (ການນຳພາຕົນເອງ, ທີມງານ, ອົງກອນ ແລະ ສັງຄົມ) • ທຸກຄົນນຳຄວາມແຕກຕ່າງເຂົ້າສູ່ອົງກອນ • ຄວາມສະຫລາດທາງດ້ານອາລົມ 

 

Sample title

ພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາຕາມບົດຮຽນຂອງຍີ່ປຸ່ນ • ປັດຊະຍາ: ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ຫຼັກການ • ວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທັງທຸລະກິດທີ່ນຳໄປສູ່ການນຳນົດຍຸດທະສາດ • CSFs (ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ)

Sample title

ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການເກັ່ງ, ເປັນຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ຮຽນຮູ້ເຄື່ອງມືລະດັບໂລກ “PMBOK” ດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການ, ຮູ້ເຖິງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການບໍລິຫານໂຄງການ, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກການລວມທີ່ສາມາດ

Sample title

ຫຼັກສູດນີ້ເປີດສອນສະເພາະໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ຕ້ອງການ ບໍ່ໄດ້ເປີດສອນພາຍໃນສະຖາບັນ 
....

Sample title

Give you unforgetable experience. A fast and high performance tool is an essential element for your website.

Sample title

ການສ້າງແຜນພັດທະນາຖານລູກຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ, ການກຳນົດຍຸດທະສາດສ່ວນປະສົມການຕະຫລາດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

Sample title

Give you unforgetable experience. A fast and high performance tool is an essential element for your website.

Sample title

Give you unforgetable experience. A fast and high performance tool is an essential element for your website.

ຕາຕະລາງເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ພຶດສະພາ 2019

ຫຼັກສູດທີ່ພວກເຮົາຈະເປີດສອນໃນເຄິ່ງປີແລກຂອງ 2019

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດ

Tailor-made Course / Customized Course

Tuition fee:

mode_editTailor-made course: 5,000,000 Kip/day (6 hours)

buildCustomized course:

keyboard_arrow_rightIf the participants are 5 or less 1-2days = 600,000 Kip/day, After 3rd day = 500,000 Kip/day

chevron_rightIf the participants are 6 or more 1-2days = 800,000 Kip/day,  After 3rd day = 700,000 Kip/day

※Customized course includes on-site visit and on-site guidance

【Example of Customized Course】

Your image
 

ສຽງຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

Your image
ນ. ສີຟອງ ທະວີໄຊ

ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານຕັດຫຍິບດາວສະຫວັນ

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະດ້ານທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຂ້ອຍພູມໃຈທີ່ໄດ້ສຶກສາຢູ່ທີ່ສະຖາບັນແຫ່ງນີ້.

Your image
ນ. ມະໂນລີ ແກ້ວຄຸນບໍລິສັກ

ວິທະຍຸຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບໜ້າວຽກປັດຈຸບັນຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ. ໂດຍສະເພາະ ການໄດ້ພົບປະໝູ່ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ເຖິງວ່າຮຽນຈົບ ແລະ ແຍກຍ້າຍກັນໄປແລ້ວ ແຕ່ປັດກໍຍັງມີການຕິດຕໍ່ຫາກັນເປັນປະຈໍາ.

Sample title
ນ. ກົມມະລີ ນວນທະສິງ

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

ໃນເວລາຮຽນອາຈານໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ມາ, ສອນທິດສະດີທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນບົດລາຍງານຂ້ອງຂ້ອຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງຂ້ອຍຂໍຂອບໃຈມາຍັງອົງການ JICA ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນຈຸດນີ້.