Your image

ການນຳໃຊ້ຊອບແວເຂົ້າໃນການວິໄຈ

ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບບົດຄົ້ນຄວ້າ(ບົດວິໄຈ).  ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ SPSS.

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

 ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບບົດຄົ້ນຄວ້າ(ບົດວິໄຈ).  ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ SPSS.  ເທັກນິກການກວດສອບຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS.  ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ເຊັ່ນ: Frequencies, Parentage, Mean,...ດ້ວຍໂປຣແກຣມSPSS.  ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິອ້າງອີງ ເຊັ່ນ: ການທົດສອບສົມມຸດຖານT-test, F-test, Chi-Square,...ດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS.  ການແປຜົນຈາກການວິເຄາະ, ການອະທິບາຍແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳສະເໜີຜົນຂອງການວິໄຈ. 

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_record

fiber_manual_record

fiber_manual_record

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com