Your image

ການບໍລິຫານໂຄງການ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການ • 5 ຂັ້ນຕອນຂອງການບໍລິຫານໂຄງການ • ອົງປະກອບການບໍລິຫານການລວມສູນ, ຂອບເຂດ, ເວລາຂອງໂຄງການ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

• ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການ 
• 5 ຂັ້ນຕອນຂອງການບໍລິຫານໂຄງການ 
• ອົງປະກອບການບໍລິຫານການລວມສູນ, ຂອບເຂດ, ເວລາຂອງໂຄງການ 
• ອົງປະກອບການບໍລິຫານຕົ້ນທຶນ, ຄຸນນະພາບ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງໂຄງການ 
• ອົງປະກອບການບໍລິຫານການສື່ສານ, ຄວາມສ່ຽງ, ການຈັດຊື້ຂອງໂຄງການ 
• ຕົວຢ່າງຂອງການບໍລິຫານໂຄງການທີ່ດີແລະບໍ່ດີ 
• ຝຶກຫັດການວິເຄາະການບໍລິຫານໂຄງການ 1 
• ຝຶກຫັດການວິເຄາະການບໍລິຫານໂຄງການ 2 
• ຝຶກຫັດການວິເຄາະການບໍລິຫານໂຄງການ 3 
• ທົບທວນຄືນ 5 ຂັ້ນຕອນແລະ 9 ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານໂຄງການ 

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image
ປອ. ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ ສາຂາເສດຖະສາດຈາກ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2008. ເພີ່ນມີປະສົບການໃນການສິດສອນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ, ແລະ ທັງມີປະສົບການສູງໃນການຂຶ້ນນໍາສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າທາງວິຊາການໃນກອງປະຊຸມພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຫຼາຍກວ່າ 40 ຄັ້ງ (ເຊັ່ນວ່າ: ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ສິງກະໂປ, ຈີນ, ອົດສະຕາລີ, ສະວີເດັນ).

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

monetization_onການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

1. ໂອນຄ່າຮຽນຜ່ານທະນາຄານ ເລກບັນຊີ XXXXXXX
2. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ໃນວັນ-ເວລາລັດຖະການ)
3. ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມື້ທີ່ເລີ່ມຮຽນໄດ້