Your image

ການບໍລິຫານການປະຕິບັດງານ

ຄວາມຮູ້ຖືກນິຍາມວ່າແມ່ນຂະບວນການທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນເໜັງ ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນໄປສູ່ຄວາມຈິງ, ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມງາມ,

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ຄວາມມີປະສິດຕິພາບຂອງບຸກຄົນ, ການຮຽນຮູ້ເຖິງການຮຽນສູ່ຄວາມສໍາເລັດ, ກົນໄກການບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສິດຕິິພາບ, ການບໍລິຫານຜົນການປະຕິບັງານຂອງຕົນ, ການບໍລິຫານເວລາ, ການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ (ພື້ນຖານຂອງການສ້າງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ), 5ສ (ສະສາງ, ສະດວກ, ສະອາດ, ສຸຂະລັກສະນະ ແລະ ສາງນິໄສ) ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (KAIZEN)

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image
ຈ. ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ

ຈົບປະລິຍາໂທ ດ້ານການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການບໍລິຫານພຶດຕິກໍາໃນອົງກອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kobe, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ມີປະສົບການສອນມາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍຢູ່ພາຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ໄລຍະເວລາ:

5 ວັນ (15 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

700,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

monetization_onການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

1. ໂອນຄ່າຮຽນຜ່ານທະນາຄານ ເລກບັນຊີ XXXXXXX
2. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ໃນວັນ-ເວລາລັດຖະການ)
3. ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມື້ທີ່ເລີ່ມຮຽນໄດ້