ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

Your image

ສລຍ ຮ່ວມກັບ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງ ອົງການ JICA ໄດ້ເປີດດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (MBA) ໂດຍເນັ້ນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງທິດສະດີການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕົວຈິງທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມກົນໄກການຕະຫຼາດ ໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ASEAN. ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີ້ຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພຽງພໍສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດໃນເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດເປີດກວ້າງພາຍໃນປະເທດລາວ.ປັດຈຸບັນ, ສລຍ ພວມເປີດຮັບນັກສຶກສາ ຮຸ່ນທີ 12 ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

1. ຕ້ອງຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາວິຊາໃດໜຶ່ງ 
2. ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ 
3. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ ທີ່ສາມາດ ອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ ແລະ ຊື່ສານໄດ້ໃນລະດັບດີ 
4. ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ເສດຖະສາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 
5. ຜູ້ສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີໃໝ່ໃນສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ເສດຖະສາດ ທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍ (GPA) = 3.00 ຂຶ້ນໄປ ກໍອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ

ຂັ້ນຕອນການສອບເສັງເຂົ້າ:

1. ຄັດເລືອກແບບຟອມ 
2. ສໍາພາດ 

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກ:

1. ໃບຄໍາຮ້ອງ 
2. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ 
3. ສໍາເນົາປະກາດສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ໃບຄະແນນ 
4. ໃບອະນຸມັດຈາກກົມກອງ 
5. ຮູບ (ຂະໜາດ 3x4) 2 ໃບ 
6. ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວ 

ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ:

- ເປີດຮັບສະໝັກເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 01/04/ 2019 ເຖິງ 28/06/2019 
- ຄັດເລືອກແບບຟອມ ໃນອາທິດທີ 01/05/07/2019
- ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮອບສໍາພາດ 08/07/2019
- ມື້ສໍາພາດ 16/07/2019
- ແຈ້ງຜົນການສໍາພາດ 17/07/2019
- ປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມ 18-31/07/2019
- ຈັດປະຖົມນິເທດ 28/09/2019

ໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາ:

- ຫຼັກສູດທັງໝົດໃຊເວລາ 2 ປີ (ຮຽນທິດສະດີ 1 ປີ 6 ເດືອນ, ຂຽນວິທະຍານິພົນ 6 ເດືອນ) 
- ມື້ຮຽນ: ຈັນ-ສຸກ (ພາກຄໍ່າ 17:30 – 20:45 ໂມງ) 

ຄ່າຮຽນ:

- ຄ່າຮຽນຕົ້ນຕໍ: 28,600,000 ກີບ (ຊາວແປດລ້ານຫົກແສນກີບ) 
- ຄ່າແບບຟອມສະໝັກ 80,000 ກີບ (ຊື້ແບບຟອມທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ) 

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

- ພາສາລາວ 50% 
- ພາສາອັງກິດ 50% 
- ສອນໂດຍອາຈານລາວ ແລະ ຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການສູງ 

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ:

030 521 0748 (ພະແນກຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ) 
020 7761 7631 (ອຈ ພູລັດສະໝີ ເພັດທະນູລັດ)
020 5556 4689 (ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ)
021 720 156 (ຫ້ອງເລຂາ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ)