Your image

ການຕະຫລາດສໍາລັບການບໍລິການ

ການສ້າງແຜນພັດທະນາຖານລູກຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ, ການກຳນົດຍຸດທະສາດສ່ວນປະສົມການຕະຫລາດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ການວິເຄາະໂອກາດທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ການວາງແຜນເປົ້າໝາຍການບໍລິຫານເພື່ອບັນລຸ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫລາດ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາຖານລູກຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ, ການກຳນົດຍຸດທະສາດສ່ວນປະສົມການຕະຫລາດ ແລະ ອື່ນໆອີກ. 

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

doneທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິການທຸລະກິດການຕະຫລາດ

doneທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຫລັກການຢ່າງພາກປະຕິບັດການສ້າງຖານຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ການພັດທະນາຄຸນຄ່າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ

doneຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງຍຸດທະສາດການຕະຫລາດຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການລົງມືເຮັດຂອງການພັດທະນາສາຍສຳພັນກັບລູກຄ້າ, ຄຸນຄ່າຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image
ທ່ານ Toshio YAMAMOTO

ເປັນຊ່ຽວຊານທີ່ປືກສາ ແລະ ເປັນຄູຝຶກດ້ານທຸລະກິດ, ການຕະຫລາດ ແລະ ການຂາຍຂອງບໍລິສັດ Panasonic ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນເວລາ 38 ປີ. ປະຈຸບັນທ່ານເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ເປັນອາຈານສອນດ້ານການຕະຫລາດຢູ່ຫຼາຍປະເທດ.

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາອັງກິດ + ລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

monetization_onການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

1. ໂອນຄ່າຮຽນຜ່ານທະນາຄານ ເລກບັນຊີ XXXXXXX
2. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ໃນວັນ-ເວລາລັດຖະການ)
3. ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມື້ທີ່ເລີ່ມຮຽນໄດ້