Your image

ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ຂອງອົງກອນ

ຄວາມຮູ້ຖືກນິຍາມວ່າແມ່ນຂະບວນການທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນເໜັງ ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນໄປສູ່ຄວາມຈິງ, ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມງາມ,

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ຄວາມຮູ້ຖືກນິຍາມວ່າແມ່ນຂະບວນການທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນເໜັງຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຢັ້ງ ຢືນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນໄປສູ່ຄວາມຈິງ, ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມງາມ, ແລະ ຄວາມຮູ້ແມ່ນຄົນ ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການພົວພັນຊຶ່ງກັນແລະກັນ  ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ; ຄວາມຮູ້ມີເປົ້າໝາຍທາງສັງຄົມໃນການນຳພາບໍລິສັດໃຫ້ດຳເນີນສິ່ງທີ່ດີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນ ທຳສຳລັບທັງບໍລິສັດ/ອົງກອນ ແລະ ສັງຄົມ. ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ ແມ່ນການບໍລິຫານສຳລັບ ການຮວບຮວມ, ສະສົມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ປະດິດສ້າງຄວາມຮູ້ ແນໃສ່ສ້າງວັດທະນະທຳການຮຽນ ຮູ້ພາຍໃນບໍລິສັດ/ອົງກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ/ອົງກອນສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາຍການດຳ ເນີນງານແລະເຕີບໂຕຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ໃນຫຼັກສູດນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນດາຫົວຂໍ້ລຸ່ມນີ້: • ຄວາມໝາຍ-ຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຕິດພັນກັບການເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງ ອົງກອນ.
• ການກຳນົດຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮວບຮວມ ແລະ ວິທີຮວບຮວມຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ.
• ວິທີນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ສະສົມມາໄວ້ແລ້ວ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮູ້ໃໝ່.
• ວົງຈອນການບໍລິຫານ ຄວາມຮູ້ແລະການສະສົມຄວາມຮູ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນ ທຸລະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ/ອົງກອນມີປະສິດທິພາບແລະເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການດຳເນີນຫຼັກສູດນີ້ຈະມີການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການບັນຍາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າເປັນກຸ່ມ ແລະ ການນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍອີງໃສ່ທິດສະດີ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາທີ່ນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນຫຼັກສູດ.

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_recordຈະພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະກ່ຽວ ກັບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້

fiber_manual_recordຈະສາມາດວາງແຜນແລະອອກແບບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຢູ່ໃນບໍລິ ສັດຂອງຕົນ

fiber_manual_recordຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຢູ່ໃນບໍລິ ສັດຂອງຕົນ

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image
ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ

ອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

monetization_onການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

1. ໂອນຄ່າຮຽນຜ່ານທະນາຄານ ເລກບັນຊີ XXXXXXX
2. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ໃນວັນ-ເວລາລັດຖະການ)
3. ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມື້ທີ່ເລີ່ມຮຽນໄດ້