Your image

ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ

• ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບແຜນທຸລະກິດ • ໂຄງປະກອບຂອງແຜນທຸລະກິດ • ການກຳນົດປັດຊະຍາທຸລະກິດ • ວິທີແບບຍຸດທະສາດໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດ,

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ເນື້ອໃນທີ່ຈະນຳມາແລກປ່ຽນກັບສຳມະນາກອນໃນຫຼັກສູດນີ້ປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: • ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບແຜນທຸລະກິດ • ໂຄງປະກອບຂອງແຜນທຸລະກິດ • ການກຳນົດປັດຊະຍາທຸລະກິດ • ວິທີແບບຍຸດທະສາດໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດ • ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງ (X-Y), 4C, ຄຸນຄ່າ • ການວິເຄາະ SWOT ແລະກຳນົດຍຸດທະສາດ • ກຳນົດປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ກະແສທຸລະກິດ • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ສົມມຸດຖານຕ່າງໆເພື່ອການວິເຄາະດ້ານການເງິນ 

ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຄວນຮຽນວິຊານີ້

fiber_manual_recordເພື່ອໄດ້ເງິນລົງທຶນ ຫຼື ເງິນກູ້, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີແຜນທຸລະກິດ 

fiber_manual_recordເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງຄະນະບໍລິຫານງານ, ແຜນທຸລະກິດແມ່ນເອກະສານພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ 

fiber_manual_recordເພື່ອບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວົງຈອນ PDCA ວາງແຜນ-ປະຕິບັດ-ກວດກາ-ປັບປຸງ ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ. ແຜນທຸລະກິດແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຄິດທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຈາກໃສ, ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະມີແຜນທຸລະກິດດີໆໄວ້ໄປນໍາໃຊ້ແນ່ນອນ

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Fukuyama

President & CEO of Truspire Co., Ltd., Japan

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ອັງກິດ/ລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 
020 55564689 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com