ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

Dr. Bounlouane

ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ

ອໍານວຍການ

Somchay

ອຈ. ສົມໃຈ ເພັດລໍາພັນ

ຮອງອໍານວຍການ

Souksakhone

ສຸກສາຄອນ ແສງສຸລິວົງ

ຮອງອໍານວຍການ

ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງລວມ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

ຶbounsong

ບຸນສົງ ຂັນທະລີ

ຫົວໜ້າພະແນກ

Laddaphone

ລັດດາພອນ ຂັນຕິລາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

kongchay

ກົງໃຈ ສິນໂນລັກ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Viengsavanh

ວຽງສະຫວັນ ຄຸນປະເສີດ 

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ

sengdao

ແສງດາວ ມິ່ງບຸຜາ

ໜ່ວຍງານບັນຊີ-ການເງິນ

sengsathid

ແສງສະຖິດ ພອນປະເສີດ

ໜ່ວຍງານຫໍສະໝຸດ

Vongvilay

ວົງວິໄລ ວົງເດືອນ

ໜ່ວຍງານອຸປະກອນ

Niloud

ໜ່ວຍງານໄອທີ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ

ພະແນກຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Souksakhone

ອຈ. ລີປາເອ່ຍ ບົວປາວ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

Khamphouy

ຄໍາຜຸຍ ວິໄລສຸກ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

thongdam

ທອງດໍາ ວົງສຸວັນ

ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ

Phewphaivanh

ຜິວໄພວັນ ບຸນມີໄຊ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ

Jonny

ຈອນນີ້ ແພງວົງສາ

ໜ່ວຍງານກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດ

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຫຼັງປະລິນຍາຕີ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Latsamy

ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ 

ຫົວໜ້າພະແນກ 

Malayphone

ມະໄລພອນ ສອນພະຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

suaychanta

ສວຍຈັນຕາ ລາຊະກຸນ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ

Phoulathsamee

ພູລັດສະໝີ ເພັດພານູລາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

ພະແນກແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ ແລະ ຫໍສະໝຸດ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Viengamphay

ວຽງອໍາໄພ ສີຈັນທອງທິບ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Ladsamy

ລັດສະໝີ ພົງສະຫວັດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ

Keolakhone

ແກ້ວລະຄອນ ຈັນໄຕທິບ

ພະນັກງານ

Phitsamay

ພິດສະໄໝ ເພັດວິໄຊ

ພະນັກງານ

ພະແນກຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Moneohet

ມອນເພັດ ຂັນທະວົງໄຊ

ຫົວໜ້າພະແນກ

sengaloun

ແສງອາລຸນ ຄອງລະລຽນ 

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Vithouna

ວິຖຸນາ ແສງຄໍາຍອງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

Malychanh

ມະລີຈັນ ສຸລິເດດ

ພະນັກງານ

viyaket

ວິຍະເກດ

ພະນັກງານ

Rin

Iko RIN

ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

matsumoto

Ritsuko MATSUMOTO

ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ທີມງານອົງການ JICA ປະຈໍາຢູ່ ສລຍ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Funabashi

Dr. Gaku FUNABASHI

Chief Advisor

ISHIKAWA Chigazu

Chiguza ISHIKAWA

Project Coordinator

Bounta

Bounta MANIVANH 

Project Secretary

ທີມງານມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (JF) ປະຈໍາຢູ່ ສລຍ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Yuki

Yuki KAWASHIMA

Coordinator of JF Language Course

Suzuki Chiaki

Chiaki SUZUKI

Japanese Language Expert

ນັກສຶກສາຝຶກງານ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Kuri Miyazaki

Kuri MIYAZAKI

ນັກສຶກສາຝຶກງານ

ພະນັກງານທີ່ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Southanom

ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາເອກ 
ຢູ່ປະເທດໄທ

Somphone

ສົມພອນ ພັນຄໍາ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາເອກ
ຢູ່ຫວຽດນາມ

Thongkhan

ທອງຂັນ ແກ້ວແກ່ນຈັນ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາໂທ
ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

Bounthong

ບຸນຖອງ ໄຊຍະລາດ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາໂທ
ຢູ່ຫວຽດນາມ

ສະຖິຕິພະນັກງານ

ອັບເດດລ່າສຸດເມື່ອ 10 ກັນຍາ 2019
0ພະນັກງານທັງໝົດ
0ລັດຖະກອນ
0ທີມງານ JICA
0ທີມງານ Japan foundation
0ສັນຍາຈ້າງ
0ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ
Your image