ກ່ຽວກັບສູນພາສາມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ

ສູນພາສາມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (JFLC) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມືຂອງສາມຝ່າຍ ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ. ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການແນະນໍາສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.

ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຫຼັກສູດການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງ JF

ແມ່ນຫຼັກການທີ່ພັດທະນາໂດຍມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (JF) ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ວິທີການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ວິທີການຮຽນ ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ້. ຖ້ານໍາໃຊ້ຕາມມາດຕະການຫຼັກສູດການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງ JF ແມ່ນສາມາດວັດແທກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້. JF ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ຫຼັກສູດ JF) ສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປໃນ 26 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ກ່ຽວກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)

ປີ 1972 ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເປັນອົງການນິຕິບຸກຄົນສະເພາະພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ປີ 2003 ໄດ້ຈັດຕັ້ງລະບົບໃໝ່ເປັນອົງການບໍລິຫານເອກະລາດ 

ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຕກຽວ, ສຳນັກງານສາຂາຢູ່ກຽວໂຕ, ສະຖາບັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ 2 ແຫ່ງ (ສະຖາບັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ອຸຣະວະ ແລະ ສະຖາບັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຄັນໄຊ) ມີສໍານັກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ 22 ສຳນັກງານ ໃນ 21 ປະເທດ 

ກິດຈະກໍາທີ່ປະຕິບັດໃນການແລກປ່ຽນສິລະປະວັດທະນະທໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 3 ຫົວຂ້ໃຫຍ່ຄື: ການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານພູມປັນຍາ. 

ສໍາລັບຢູ່ປະເທດລາວ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ສົ່ງຊ່ຽວຊານມາປະຈໍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ໃນປີ 2014 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນມາປະຈໍາການ 2 ຄົນ. 

ສໍາລັບຢູ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2005 ຫາ 2010 ກໍໄດ້ສົ່ງຊ່ຽວຊານພາສາຍີ່ປຸ່ນມາປະຈໍາການ. ໃນເດືອນ 10 ປີ 2012 ໄດ້ເປີດສູນພາສາມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແພ່ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນລາວ.

Sample title