Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

ເທດສະການສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນານັກທຸລະກິດລາວLAO ENTREPRENEURSHIP DAY 2019ວັນທີ: 24/05/2019, ເວລາ: 8:00-16:00 ໂມງສະຖານທີ່/venue:ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດThe Main Hall of the National University of ...

ວັນເສົາ ທີ 6 ເມສາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮຸ່ນທີ 11 ຂອງ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂຶ້ນ ໂດຍການລະດົມເງິນກັນພາຍໃນຫ້ອງເພື່ອນໍາໄປຊື້ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ເຄື...

9th Joint Coordination Committee Meeting

ສຳເລັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນແລະການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນສປປລາວຜ່ານ LJI ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກໂຄງການເພື່ອການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຜ...

ໃນຕອນແລງວັນສຸກ ທີ 22/03/2019 ສລຍ ໄດ້ສໍາເລັດການມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ຄື: ການຕະຫຼາດ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານ. ຫົວຂໍ້ທີ 1: ການຕະຫຼາດແມ່ນຈັດຂຶ້ນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພ...

ສຳເລັດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນຮຸ່ນທີ 2, ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ໄດ້ດຳເນີນການຮຽນການສອນມາເປັນເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງໃນຫຼັກສູດແມ່ນສອນໂດຍຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການສະເພາະດ້ານ ແລະ ...

Hanetsuki Game

Hanetsuki game was held at LJI on January 23rd. Hanetsuki is traditional Japanese badminton playing in the New Year.The winner enjoys painting black ink on the face of the losing person. This time is ...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

Your image

ຮຽນຮູ້ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍ SME ແລະ ທະນາຄານ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ
ໄລຍະຮຽນ: 29/04 - 27/05/2019
ຄ່າຮຽນ: US$ 50 ຕໍ່ ຄົນ 

ຄິກເພື່ອອ່ານຕື່ມ

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Your image
Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Your image
Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Your image
Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

 

ຝຶກເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນນໍາພວກເຮົາ

EP 1. ຄໍາສັບທີ່ໃນການທັກທາຍກັນໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

EP 2. ການສົນທະນາແນະນໍາຕົນເອງໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຄູ່ຮ່ວມມື

JICA
JICA
Japan Foundation