LJI Web Portal

Home Divisions Business Courses
JA slide show

Business Course

The Business Management Program is aimed at strengthening Management capacity of  Lao business people and managers for improving competitiveness of Lao economy in the region and the globe. The program consists of 2 four-month management courses, one or two-week  practical business courses, on-site management consultancy services, master of business administration, including management research.

Major business management program activities

1.  ການບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ Logicstics Management

ຫຼັກສູດນີ້ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງປັດໃຈພື້ນຖານໃນການຄວບຄຸມການຂົນສົ່ງໂດຍຜ່ານຫຼາຍໆກໍລະນີສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮຽນຮູ້ ວິທີການໝູນໃຊ້ມັນເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກປະຈຳວັນຂອງພວກ ເຮົາ, ອາຈານປະຈຳວິຊາຈະນຳພາຄົ້ນ
ຄວ້າສົນທະນາເຖິງບັນ ຫາທີ່ພວກເຮົາພົບພໍ້ຕົວຈິງ ແລະ ພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີການ ທີ່ສອດຄ່ອງໃນການ
ແກ້ໄຂ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ຢູ່ໃນ ບໍລິສັດຂອງແຕ່ລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.

- ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການຂົນສົ່ງ “Logistics”
- ບົດບາດຂອງການຂົນສົ່ງຢູ່ໃນທຸລະກິດ
- ການບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ
- ການຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນໃນການຂົນສົ່ງ
- ການຄວບຄຸມສາງ
- ບົດບາດຂອງສູນກາງການຂົນສົ່ງ
- ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການຕອບສະໜອງ

2. ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ Human Resource Management

ຈຸດປະສົງຂອງວິຊານີ້ແມ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງລະບົບການບໍລິຫານບຸກ ຄະລາກອນ, ມັນຈະເປັນຕົວແບບທີ່ດີສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ ທຸລະກິດໃໝ່, ໂດຍການໝູນໃຊ້ແນວຄວາມຄິດ ແລະແບບ ວິທີດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນບໍລິສັດຂອງຕົນ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ນັ້ນໆ ສາມາດຮັກສາພະນັກງານຜູ້ທີ່
ເກັ່ງໃຫ້ຢູ່ກັບຕົນເອງ, ພ້ອມທັງຈະສາມາດສ້າງລະບົບຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ
ບໍລິສັດໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.  ປະເດັນ ທີ່ບົດຮຽນຈະລົງເລິກປະກອບມີ:

- ແຜນພະນັກງານຢູ່ໃນແຜນທຸລະກິດ
- ການປະເມີນຜົນງານ
- ວິທີກຳນົດຄ່າຈ້າງ
- ການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ (Promotion)
- ສະຫວັດດີການ
- ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ

3. ການບໍລິຫານການຕະຫຼາດ Marketing Management

ໃນວິຊານີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ທົບທວນຄືນເຖິງສະຖານະພາບ ການບໍລິຫານງານທີ່ແທ້ຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງ
ຕົນ (ເບິ່ງ ຄືນທາງດ້ານຂະບວນການ ແລະຜົນງານ) ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງຈະສາມາດວາດພາບການບໍລິຫານ
ການຕະຫຼາດທີ່ດີຂອງ ຕົນໃນອະນາຄົດ, ເນື້ອໃນບົດຮຽນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຊາບຊຶມເຖິງວິທີທາງພື້ນ
ຖານໃນການຄົ້ນຄິດ, ກຳໄດ້ບັນດາ ຫຼັກທິດສະດີ ແລະຮູບແບບຕົວຈິງໃນການປະຕິບັດ, ສາມາດ ໝູນໃຊ້
ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ ງານການຕະຫຼາດຂອງຕົນເປັນຢ່າງດີ. ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງວິຊາ ນີ້ປະກອບມີ:

- 5 ວິທີການວິເຄາະເຖິງການປ່ຽນແປງສະພາບແວດ ລ້ອມຂອງຕະຫຼາດ
- ວິທີການກຳນົດຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດຂອງທຸລະກິດ ໃດໜຶ່ງ
- ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍການຕະຫຼລາດ
- ການຄັດເລືອກຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການສ້າງ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄຸນຄ່າຕໍ່ກັບລູກຄ້າ
- ການວາງແຜນສຳລັບຍຸດທະສາດສ່ວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ
- ແຕ້ມແຜນວາດຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດສຳລັບທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ

4. ແຜນທຸລະກິດ Business Plan

ຈຸດປະສົງຂອງວິຊານີ້ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄຸ້ນເຄີຍກັບລັກສະນະທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ປະເມີນແຜນທຸລະກິດດ້ວຍໂຄງຮ່າງ ແລະ ຈຸດສຳຄັນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາ ແລະ ປະເມີນແຜນດັ່ງ
ກ່າວ, ໂດຍການນຳ ໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາທີ່ດີ / ຫຼົ້ມເຫວ. ບົນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມືແບບມືອາຊີບ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈາກອາຈານສອນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທຸກຄົນຈະໄດ້ຮ່າງ ແຜນທຸລະກິດຂອງ
ຕົນຂຶ້ນ ແລະນຳສະເໜີຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.

5. ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ Management Strategy

ວິຊານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈເຖິງເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງ ຄຳວ່າຍຸດທະສາດ,  ວິທີການທາງຍຸດທະສາດ ແລະການ ວາງແຜນຍຸດທະສາດຊຶ່ງຈະເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິຫານບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດີຂຶ້ນ. ຫົວຂໍ້ຫຼັກທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຢູ່ໃນວິຊານີ້ປະກອບມີ:

- ແບບວິທີທາງຍຸດທະສາດ
- ສະພາບການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ
- ການວິເຄາະດ້ວຍ SWOT
- ປັດໄຈສຳຄັນສູ່ຄວາມສຳເລັດ (CSF)
- ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ
- ຂະບວນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
- ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ /ການພັດທະນາການບໍລິການ
- ການປະຕິບັດງານ ແລະ ການປັບປຸງ

6. ບັນຊີບໍລິຫານ Accounting
ໃນເນ້ືອຂອງວິຊານີ້ປະກອບມີ: ບົດບາດຂອງບັນຊີວິໄຈ, ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນ,ວິທີຕີມູນຄ່າເຄື່ອງໃນ
ສາງ, ວິທີຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນແບບສຳປະສິດ, ການເຕົ້າໂຮມບັນດາ ລາຍຈ່າຍຕາມການຜັນປ່ຽນ, ການວິໄຈຕົ້ນ ທຶນ-ບໍລິມາດ - ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ.

7. ການບໍລິຫານການເງິນ Financial Management
ວິຊານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ເຕັກນິກຕົວຈິງ ໃນການບໍລິຫານການເງິນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ
ຢູ່ໃນທຸລະກິດ ໃດໜຶ່ງ, ຫາກວິເຄາະການເງິນໄດ້ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດສັນ ຊັບພະຍາກອນຂອງບໍລິສັດໄດ້ຮັບ
ຜົນສູງສຸດ, ໃນການວິເຄາະ ການເງິນຈະປະກອບມີການວິເຄາະງົບປະມານ, ການວິເຄາະ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນທາງການເງິນ, ການວິໄຈ ແລະ ຄາດຄະເນທາງການເງິນ.  ວິຊານີ້ຍັງຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນການເງິນ ແລະການຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ, ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທຳມະດາ ແລະປະສົມ, ການ ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ແລະ ສິນເຊື່ອພ້ອມດ້ວຍກໍລະ ນີສຶກສາ.

8. ການບໍລິຫານທຸລະກິດຫຼັກຊັບ Securities Business

ສຶກສາລະອຽດກ່ຽວກັບທຸລະກິດຫລັກຊັບໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດ ແລະຫນ້າທີຂອງຫລັກຊັບ; ການເງິນທຸລະ
ກິດ; ຕະຫລາດທຶນຊື່ງ ເປັນແຫລ່ງລະດົມທຶນດ້ວຍພັນທະບັດ;ສັນຍາໃຊ້ເງິນຕ່າງໆ; ຫຸ້ນກູ້; ຫຸ້ນສາມັນ; ຕະ
ຫຼາດທຶນຕ່າງປະເທດ; ການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ; ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມສາມາດໃນການລົງທຶນ; ອະນຸພັນທາງການເງິນ; ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ນັກລົງທຶນ; ລະບຽບການຂອງທຸລະ
ກິດຫລັກຊັບ; ເຊີ່ງຫລັກການແລ້ວແມ່ນເປັນລະບົບດ່ຽວກັນທົ່ວທຸກຕະຫລາດ; ການບໍລິຫານການລົງທຶນ
ໃນຫລັກຊັບ; ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ; ເຊີ່ງກຸ່ມລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈະເຂົ້າຫລືຕັ້ງສາຂາໃນປະເທດ.

9. ການບໍລິຫານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Management Information System “MIS”

ຫຼັກສູດນີ້ຈະເນັ້ນເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການບໍລິຫານ
ທຸລະກິດໃນຍຸກ ປະຈຸບັນ, ຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ເລີ່ມຈາກບັນຫາທີ່ວ່າ IT ແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງ IT ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? ໄປຈົນຮອດ ການບໍລິຫານຂ່າວສານທາງເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ໃນອົງກອນ. ທິດ ສະດີພື້ນຖານ
ກ່ຽວກັບ E-​commerce ພ້ອມດ້ວຍພາກປະ ຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບ E-​commerce  ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ.

FEBM-LJI Joint MBA program is an 18-month program aiming to equip students with a balance between practical and theoretical knowledge of management (including Japanese-style management). The program is a blend of core and elective courses, special lectures, study visits, and independent study project. Some elective courses and special lectures are offered through the teleconferencing system.
Computer course offers trainings on basic through advanced computer skills for use in business management.

You are here: Home Divisions Business Courses