LJI Web Portal

Home Business Management Journal Business Management Journal Volume 5 (July 2014)
JA slide show

Business Management Journal Volume 5 (July 2014)

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

ສາລະບານ

ທ່າອ່ຽງການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ………………………………………………….....................................1

NOBUO HIROHATA

ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ເພື່ອຍົກສູງກິດຈະກຳການພັດທະນາຜະລີດຕະພັນ-ການບໍລິການໃໝ່ຂອງວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ ກາງ ທີ່ປະເທດໄທ……………………………………………………………………………………………...........................................13

ສົມໃຈ ໜຸ່ມປະເສີດໃຈ ແລະ ຮາຣູໄທ ໜຸ່ມປະເສີດໃຈການປຽບທຽບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຈາກການເຕີບໂຕແລະການພັດທະນາສະຖານ

ທີ່ທ່ອງທ່ຽວສຳລັບປະຊາຊົຮເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ………………............................23

ຄຳຕັນ ສະຫຼຽນຄຳ ແລະ ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ

ການຈັດແບ່ງປະເພດລູກຄ້າສຳລັບຕະຫຼາດເຮືອນຫຼັງທີ່ສອງຢູ່ທີ່ພື້ນທີ່ທຳມະຊາດຕາມປັດໄຈດ້ານປະຊາກອນສາດ ແລະ ເຫດຜົນໃນການຊື້: ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ເຂດເຂົາໃຫຍ່ ປະເທດໄທ….............................................................................................................................32

ນັດທິດາ ໄກສົນ ແລະ ທິຣາຣັດ ວໍລະພິເສດ

ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ນຳຊຸມຊົນຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງຂອງ ສປປ ລາວ……………………………………………………………………………….............................................................................49

ກ້ອງຟ້າ ພົມມະສັກ ແລະ ໄຊພອນ ກອງມະນີດາ

ປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການເລືອກອາຊີບລະວ່າງການເປັນພະນັກງານລັດ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຂອງຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ……………………………………………………………………………………….....................65

ພູວະດົນ ພົມມະສັກ ແລະ ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ

ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດຂອງໂຮງຮຽນສອນຄອມພິວເຕີໃນເມືອງສີສັດຕະນາກແລະເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ…............74

ຖະໜອມໃຈ ບຸນທອງ

Table of Contents

A Comparative study on the Recent Trend of Foreign Direct Investments in Mekong Sub-Region by Japanese Companies………………………………………..…………………………………………………………...............……1

Nobuo Hirohata

Knowledge Management Strategies for Enhancing the NPSD Performance of Thai SMSs…………………11

Somchai Numprasertchai and Haruthai Numprasertcha

Comparison of Community “s benefits from the tourism growth and tourism site development in LuangPhabang district, LuangPhabang Province and VangVieng district of Vientiane province, Lao PDR……………………...................................................................................................................................................20

Khamtanh Saliankham and Bounlouane Doungngeune

Consumer Segmentation of a Second Home in Green Area by Demographic Factors and Buying Reasons: A Case of Khaoyai Area in Thailand……………………………………………………………………………….29

Nattida Kosol and Thirarut Worapishet

The community leaders’ Perception to tourism on Socio-Economic Impact of LuangPhabang Porvince, Lao PDR…………………………………………………………………………………………………………….............................46  Phoummasak and Xayphone Kongmanila

Comparing the opinioned on occupational Choices government employees and entrepreneurs………..62

Phouvadon Viravong and Bounlouane Douangngeune

Karketing Strategy of Private Computer Schools in Sisattanak and Xaysettha Distrcts of Vientiane capital, Lao PDR……………………………………………………………………………………………………..........................70

Thanomchai Bounthong

 
You are here: Home Business Management Journal Business Management Journal Volume 5 (July 2014)