Laos-Japan Institute

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ | ラオス日本センター

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2022, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ແລະ ອົງການສົ່ງເສີ່ມການຄ້າຍີ່ປຸ່ນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (JETRO) ໄດ້ລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກ ການຮ່ວມມື (MOC) ໂດຍຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານທຸລະກິດລະຫວ່າງບໍລິສັດ ລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນການເຊັນບົດບັນທຶກ ຄັ້ງນີ້, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ແລະ ອົງການສົ່ງເສີ່ມການຄ້າ ຍີ່ປຸ່ນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (JETRO) ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດລາວ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການໃໝ່ (start-up) ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືພາກທຸລະກິດລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງໃນພາກລັດ.
ສລຍ ແລະ ອົງການ JETRO ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ວາງແຜນໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດໃນລາວ ລວມເຖິງຜູ້ປະກອບການໃໝ່ start-up ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ, ປະສານງານກັບອົງການ JETRO ເພື່ອຈັດງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ກັບບໍລິສັດລາວ ແລະ ຈັດສຳມະນາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ຈັດຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ການຈັດໂຄງການ LJI SUSU (start-up and scale-up) ສຳລັບໄວໜຸ່ມລາວ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມ ເຊິ່ງ ສລຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2021.
ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ຍັງສາມາດເສີ່ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃໝ່ (start-up ) ໃນລາວ ຜ່ານບັນດາບໍລິສັດສະມາຊິກຂອງ Keiei-Juku Laos (KJL) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ເຈົ້າຂອງ ທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນຳໃຊ້ຫຼັກການບໍລິຫານທຸລະກິດແບບຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມທັງອະດີດນັກສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (MBA) ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ LJI SUSU ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບບໍລິສັດທັງສອງປະເທດໄດ້ ມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຮ່ວມກັນ.
ສລຍ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາອົງກອນ ແລະ ກູ່ມສະມາຄົມ ທີ່ມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນກໍຄື “ການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດແບບຍື່ນຍົງໃນລາວ” ເພື່ອເສີມສ້າງຊັກກະຍະພາບທາງການບໍລິການທາງດ້ານທຸລະກິດໃນສັງຄົມລາວ.
ສລຍ: ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ພາຍໃຕ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສລຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນທີ່ຂື້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງສົງຄົມໃນທິດຍືນຍົງ. ໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (JF) ໃນການດຳເນີນວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດ(1) ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານທູລະກິດ, (2) ດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ (3) ການສົ່ງເສີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສອງຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ສລຍ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສ້າງກິດຈະກຳໃໝ່ໆໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການທີ່ຍາວນານ ເຊັ່ນ: ການສ້າງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະກຳແລກປ່ຽນນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ລະຫວ່າງສອງຊາດ ລາວ-ຍີ່ປູ່ນ.
 
 
LJI and JETRO Vientiane Office Signed MOC to promote business collaboration between Laos and Japan.
On 25 May 2022, Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI) and Japan External Trade Organization (JETRO) Vientiane Office signed a Memorandum of Cooperation (MOC) for the purpose of promoting business between Lao and Japanese companies. Under this MOC, LJI and JETRO Vientiane Office have agreed to strengthen Lao companies including start-ups, and promote business relations with Japanese companies, which are expected to foster sustainable economic growth stimulated by the Lao government.
LJI and JETRO Vientiane Office plan to share information on Lao companies including start-ups with Japanese companies, inform JETRO-related events to Lao companies, and assist each other in organizing seminars and events that are held by either party, including the implementation of the LJI SUSU (start-up and scale-up) program for young people and entrepreneurs, which LJI launched in 2021.
Japanese companies will be able to strengthen their ties with high-quality Lao companies and start-ups through interaction with the member companies of Keiei-Juku Laos (KJL), which consists of Lao business leaders who have learned and adopted Japanese-style management, along with MBA program alumni and LJI SUSU participants. Business opportunities are expected to expand for the companies from both countries.
LJI will continue to work with the organizations and groups which share the same vision of "promoting sustainable economic growth in Laos" in order to enhance and enrich its services to Lao businesses and society in general.
LJI: Established in 2001 with Japanese Official Development Assistance (ODA), LJI is an institution of the National University of Laos (NUOL) to promote sustainable growth of society through the development of highly competent human resources. Japan International Cooperation Agency (JICA) and The Japan Foundation (JF) support its operation. Following three fundamental pillars of (1) business human resource development, (2) Japanese language education, and (3) mutual understanding activities between Japan and Laos, LJI aims to function as a platform to create and nurture new values and activities such as business linkage and university exchange between the two countries, by utilizing know-how and expertise from its two decades of operation.
 
 
ラオスと日本のビジネス連携促進に向けて
ラオス日本センターとジェトロ・ビエンチャン事務所がMOCを締結
ラオス日本センター(LJI: Laos-Japan Human Resource Development Institute)と日本貿易振興機構(ジェトロ)ビエンチャン事務所は5月25日、ラオス企業と日本企業(日系企業を含む)のビジネス連携促進に向けた協力覚書(MOC)を締結しました。
本MOCは、ラオス政府が推進する持続的な経済成長の実現に向け、LJIとジェトロ・ビエンチャン事務所が、ラオス企業や起業家の育成と、そのために重要な日本企業とのビジネス連携促進に係る協力関係の強化に合意したものです。LJIとジェトロ・ビエンチャン事務所は、日本企業に対するラオス企業の情報発信、ラオス企業に対するジェトロ関連イベントの情報発信、双方が開催するセミナーやイベントへの協力などを予定しています。その中には、LJIが昨年から実施中の若者、起業家を対象とするLJI SUSU (start-up and scale-up)の実施における協力も含まれます。
日本企業には、LJIにて日本型経営を学び、実践するラオス企業で構成される「KJL(Keiei-Juku Laos)」の会員企業やMBAプログラムの同窓生、更にはLJI SUSU参加企業との交流など、質の高いラオス企業との連携の機会となり、更には、両国の企業にとってビジネスチャンスの拡大が期待されています。
今後もLJIは、「ラオスの持続的な経済成長を促進する」というビジョンを共有する組織や団体と連携し、提供するサービス内容の充実を図っていきます。
ラオス日本センター:2001年、日本の政府開発援助(ODA)で設立されました。現在は、ラオス国立大学の機関として運営され、独立行政法人国際協力機構(JICA)と独立行政法人国際交流基金(JF)がその運営を支援しています。ビジネス人材育成事業、日本語教育事業及び日本とラオスの相互理解促進事業と、これらの三事業で培ったノウハウとネットワークを活用し、両国間のビジネス連携や大学交流促進など、新しい活動・価値を創造するプラットフォーム事業を進めています。
 
 
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທລ) ແລະ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27/04/2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ສລຍ. ເລີ່ມຕົ້ນການປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ປອ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສລຍ ກ່າວຕ້ອນຮັບຄະນະອາຈານຈາກ ສທລ, ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ, ຫົວໜ້າ ສທລ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.
ສທລ ແລະ ສລຍ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ-ຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາກັນເປັນປະຈໍາ ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນງານການຮ່ວມມື ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນປີຖັດໄປ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນມາໂດຍຕະຫຼອດ ພາຍໃຕ້ຮູບການຈັດການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ນໍາສົ່ງຄູອາຈານທີ່ປະສົບການໃນການໄປຊ່ວຍສອນ, ເຮັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິຊາການຮ່ວມກັນ, ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ແລະ ອື່ນໆ.
 
ກິດຈະກຳ Special Innovation Lab x Beyond MTG ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ABeam Consulting Ltd. Special Innovation Lab x Beyond MTG was organized in collaboration with ABeam Consulting Ltd.
ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022, ກິດຈະກຳ「Innovation Lab × Beyond MTG」(※1) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງໃນການພັດທະນາແບບຍື່ນຍົງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ABeam Consulting Ltd. ຮ່ວມກັບສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນູດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ LJI ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ LJI SUSU.
ໃນພິທີເປີດງານ, ທ່ານ ຈອນ ຊາງ ເປັນຕົວແທນຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ABeam Consulting Ltd., ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາກິດຈະກຳ Innovation Lab ພ້ອມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດຂອງ JICA ກໍໄດ້ນຳສະເໜີໂຄງການ LJI SUSU.
ທັງ 3 ບໍລິສັດທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ LJI SUSU ຕ່າງກໍໄດ້ນຳສະເໜີຮູບແບບທຸລະກິດຂອງຕົນ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ພ້ອມກັບພາຍໃນກິດຈະກຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ມີໂອກາດລະດົມສະໝອງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໄອເດຍໃຫມ່ໆທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາທັງຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ABeam Consulting, ພະນັກງານ LJI ແລະ ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ LJI SUSU ແມ່ນສ້າງທີມໃຫມ່ຂຶ້ນ ຈາກການປະສົມປະສານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອມາຮ່ວມສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ໄອເດຍ ໃນການຊອກຫາວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບັນດາບໍລິສັດກຳລັງພົບພໍ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີທາງໃໝ່ໆ.
ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕ່າງກໍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາໄອເດຍທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບ ນຳມາພັດທະນາແຜນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວເປັນການເປີດໂອກາດດີ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃຫ້ມາຢູ່ໃນວົງສົນທະນາໃຫ້ເກີດມີຄຸ່ນຄ່າ.
ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ LJI ມີຄວາມຍິນດີຕອນຮັບຄູ່ຮ່ວມມືແບບ “win-win” ບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງກອນ/ສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງ ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະຂະຫຍາຍຈຳນວນເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ່ວມມືກັບຜູ້ຮ່ວມມື/ຄູ່ຄ້າຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.
(*1: ບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ABeam Consulting Ltd ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຄົ້ນຫາ/ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມອາສາທີ່ຈະເຮັດວຽກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມຜ່ານ SDGs ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພັດທະນາການບໍລິການໃຫມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ SDGs ເຊິ່ງກິດຈະກຳ "Innovation Lab x Beyond MTG" ກໍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການພະຍາຍາມນີ້)
(*2: LJI SUSU ແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ LJI Start-Ups ແລະ Scale-Up ເຊິ່ງຄຳວ່າ SUSU ໃນພາສາລາວມີຄວາມໝາຍວ່າ “ສູ້” (ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ).
ໂຄງການ LJI SUSU ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍມຸ້ງມາດປາດຖະໜາຢາກທີ່ຈະຊ່ວຍບໍລິສັດຕ່າງໆໃນລາວ ເພື່ອໃຫ້ຂ້າມຜ່ານພົ້ນວິກິດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງໂຄວິດ-19. ສະນັ້ນ, "LJI SUSU" ຈຶ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ LJI ທີ່ມີຕໍ່ສັງຄົມ.
<ຫົວຂໍ້ທຸລະກິດ>
- Xonphao: ການນຳເອົາຜະລິດຕະພັນຝີມືຄົນລາວ ທີ່ຜະລິດໂດຍຄົນພິການໃຫ້ໄປສູ່ມືຂອງທຸກຄົນ
- Bangfaitech: “ບັງໄຟເທັກ” ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຊະນະໄປຄຽງຄູ່ກັບຊາວກະສິກຳລາວ
- Zap.la: ການລວມເອົາສະຖານທີ່ກິນທີ່ຮູ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໃນທົ່ວ ປະເທດລາວມາໃຫ້ທ່ານ ພຽງແຕ່ປາຍນິ້ວກັບແອັບ Zap.la
 
 
On 24 February 2022,「Innovation Lab × Beyond MTG」(※1) was organized by the Sustainability Unit of ABeam Consulting Ltd. in collaboration with LJI for its internal human resource development and for LJI SUSU participating companies’ growth.
At the beginning of the event, Mr. Jon Zhang, a representative from ABeam Consulting Ltd., gave a presentation on the Innovation Lab, and the JICA expert in charge of business networking gave a presentation on LJI SUSU.
The three LJI SUSU participating companies then pitched their business models and their challenges in business implementation, followed by brainstorming and discussion with the event participants to come up with ideas to solve the problems.
Participants from ABeam Consulting, LJI staff and LJI SUSU participating companies formed teams by converging diverse backgrounds, and engaged in discussions to solve issues faced by each company, resulting in a variety of ideas.
The companies that gave pitches were thrilled to comment that they gained ideas for future business, and that such an opportunity for people with different backgrounds to gather and discuss was very valuable.
LJI welcomes such "win-win" partnerships with unique, competent organizations/institutions and hopes to continue to increase the number of partners.
(*1: ABeam Consulting Ltd. aims to discover/train human resources who will voluntarily work on solving social issues through the SDGs and expand the realization of new SDGs-related service development, and the "Innovation Lab x Beyond MTG" was conducted as part of this effort).
(*2: LJI SUSU is an abbreviation for LJI Start-Up & Scale-Up, and "SUSU" is the Lao word for "Fight" (do your best!) (Go for it!)"
LJI SUSU was born out of a desire to support Lao companies overcoming difficult times such as COVID-19 and so on. The "LJI SUSU" is a symbol of the LJI’s commitment to society.
<Business Topic>
- Xonphao: Bringing Lao handmade Products produced by people with disabilities to everyone's hands
- Bangfaitech: “Bangfaitech” grows and wins with Lao farmers
- Zap.la: Bringing any known & unknown eat-out places all over Laos to you within just a few clicks with ‘Zap.la App’
 
 
 
]
ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກຮາກຖານສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ V ຢ່າງສຸດໃຈ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21/04/2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່, ສລຍ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພຶ່ອຜ່ານບົດສະຫຼຸບ, ບົດສໍາຫຼວດ ແລະ ແຜນທິດທາງ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ຂອງໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ສລຍ ແລະ ອີກຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຄະນະພັກຊຸດໃໝ່.
ຜົນການບ່ອນບັດຄັດເລືອກເປັນເອກະພາບກັນດັ່ງນີ້:
- ທ່ານ ປອ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ເປັນເລຂາໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ສລຍ (ຜູ້ອໍານວຍການ)
- ທ່ານ ປທ. ນາງ ສຸກສາຄອນ ແສງສຸລິວົງ ເປັນຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກຮາກຖານ (ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ)
- ທ່ານ ປອ. ນາງ ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ ເປັນປະທານກວດກາໜ່ວຍພັກ ສລຍ (ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ)
- ທ່ານ ປທ. ນາງ ໝອນເພັດ ຂັນທະວົງໄຊ ເປັນຮອງປະທານກວດກາໜ່ວຍພັກ ສລຍ (ຫົວໜ້າພະແນກຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ)
 
 
ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຮອງອໍານວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ຢ່າງເປັນທາງການ.
ພິທີປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7/3/2022 ທີ່ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ, ຮັກສາການອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ໃນພິທີສໍາຄັນນີ້ໄດ້ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ:
1) ປອ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ເປັນຜູ້ອໍານວຍການ ສລຍ
2) ປອ. ນ. ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ ເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສລຍ (ຄືນຕໍາແໜ່ງເກົ່າພາຍຫຼັງສຳເລັດການໄປສຶກສາຕໍ່).
ຂອບໃຈບັນດາແຂກຈາກຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ຂອງ ມຊ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.