Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສຳເລັດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນຮຸ່ນທີ 2, ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ໄດ້ດຳເນີນການຮຽນການສອນມາເປັນເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງໃນຫຼັກສູດແມ່ນສອນໂດຍຊ່ຽວຊານ
ຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການສະເພາະດ້ານ ແລະ ຂອບໃຈສຳມະນາກອນທຸກໆ ທ່ານທີ່ເຊື້ອໝັ້ນໃນຫຼັກສູດ
ຝຶກອົບຮົມທີ່ທາງສະຖາບັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ.