Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດງານພົບປະເພື່ອການໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແນໃສ່ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວາ່ງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ພ້ອມທັງເປັນການແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາລາາວທີ່ຕ້ອງການໄປຮຽນຕໍ່ປະລິຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ສາມາດຮັບເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໄດ້. ງານພົບປະດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມຊ ໂດໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໂຢຊິຮາລຶ ໂຢເນະຢາມະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄຈກາ ປະຈໍາລາວ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຍິ່ປຸ່ນ, ສະມາຄົມອາດີດນັກສຶກສາຍີ່ປຸ່ນ, ຄະນະບໍດີ, ຫົວໜເາຫ້ອງການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດງານພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການໄປສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນະຫວ່າງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ພ້ອມທັງເປັນການແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານມຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມລາວກໍຄື ນັກບໍລິຫານ-ນັກວິຊາການ ຕະຫຼອດເຸຖິງນັກຮຽນນັກສຶກສາລາວໄດ້ມີໂອກາດໄປສຶກສາຍົກລະດັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

IMG 7115

IMG 7132

IMG 7166

IMG 7169

IMG 7171

 

Visit our Facebook's page for more pictures: https://www.facebook.com/LJILaos/photos/pcb.3605775029487169/3605758316155507/