Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ນາງ ປ່າເຍ່ຍ ລໍເບຼຍຢາວ, ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່​ເປັນ​ອາ​ດີດ​ນັກສຶກສາ MBA ແລະ ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນຫລັກ​ສູດ “ການພັດທະນາຄວາມຄິດສູ່ຄວາມສຳເລັດ” ໃນ​ປີ 2018.

lor

ເວົ້າເ​ຖິງການພັດທະນາຕົນເອງ ໃນເມື່ອກ່ອນໂຕນ້ອງເອງ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງນີ້ເລີຍເພາະຄິດແຕ່ວ່າໂຕເອງບໍ່ເກັ່ງ, ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຈຸດອ່ອນຫຼາຍດ້ານ ຄົງໄດ້ແຕ່ຊໍ່ານີ້ແຫລະ, ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຈາກຈຸດໃດເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງດີຂຶ້ນກວ່ານີ້.

ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເລືອກມາຝືກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດ “ການພັດທະນາຄວາມຄິດສູ່ຄວາມສຳເລັດ” ອາຈານໄດ້ແນະນຳ ແລະ ປົດລ໋ອກຄວາມຄິດຂອງນ້ອງເຮັດໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າໃຈແຈ້ງວ່າ "ຄວາມຄິດ" ເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງປັບກ່ອນ ເພາະມັນເປັນຕົວກຳນົດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ເຮັດໃຫ້ນ້ອງຮູ້ວິເຄາະຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງຕົນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຕໍ່ຍອດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຮູ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ສັກກະຍາພາບຂອງຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮູ້ການວາງເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະດ້ານຂອງຊີວິດໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນມີຄວາມສຸກ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເໝາະສຳລັບທຸກຄົນ ທີ່ຢາກຈະພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຍິ່ງເຮົາຕື່ນຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດີໆໄປພັດທະນາ​ຕົນເອງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ ເຮົາຍີ່ງຈະມີຊີວິດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ດີຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້. ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ ເພາະການລົງທືນທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການລົງທືນໃຫ້ກັບການພັດທະນາ​ຕົນເອງ.

IMG 2075

IMG 2119