Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ຜູ້ອໍານວຍສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ມອບໃບຢັ້ງຢືນຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະກອນ 15 ທ່ານ.

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະເວລາ 3 ວັນ (18 ຊົ່ວໂມງ) ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາຍຄົນປະທັບໃຈແມ່ນ PDCA, ວິທີການຕໍານິສົ່ງຂ່າວ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ສາມາດນໍາເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງການເຮັດວຽກ, ຊ່ວຍໃຫ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີໄດ້.