Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ "ທັກສະການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າແບບຍີ່ປຸ່ນ" ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
ຫຼັກສູດນີ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດ ໂດຍໄດ້ນັກວິທະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຄື ອຈ. ແສງອາລຸນ ຄອງຫຼ້າຫຼຽນ ແລະ ອຈ. ຄໍາຜຸຍ ວິໄລສຸກ ມາບັນຍາຍ ແລະ ແນະນໍາເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການບໍລິການລູກຄ້າແບບຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະກອນສາວງາມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ.

ຫຼັກສູດນີ້ສອນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຕ້ອນຮັບ, ຝຶກທັກສະໃນການຕ້ອນຮັບທີດີ, ຮູ້ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ເຮັດວຽກໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການກຽມພ້ອມໃນການຕ້ອນຮັບ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ແຂກ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງການໃນການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ, ຮຽນຮູ້ທັກສະການຕ້ອນຮັບແບບຍີ່ປຸ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນໃນການບໍລິການ, ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຝຶກຊອມການສ້າງຂັ້ນຕອນໃນການດຳເນີນງານຂອງການບໍລິການລູກຄ້າຂອງຕົນ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ການບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ໄວ, ຖືກໃຈລູກຄ້າ , ລູກຄ້າເກີດຄວາມປະທັບໃຈກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນການບໍລິການຕໍ່າ ກຳໄລເພີ່ມຂຶ້ນ. ຮຽນຮູ້ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບົດຮຽນຈາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການບໍລິການລູກຄ້າໃນສາຂາຕ່າງໆຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

https://www.facebook.com/LJILaos/photos/pcb.3258901160841226/3258885564176119/?type=3&theater