Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມກັບ 3 ຄະນະວິຊາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈັດພິທີປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບລາງວັັນຮອນດາສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິສະວະກອນໜຸ່ມຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມື້ທໍາອິດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15/06/2020 ຢູ່ທີ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ຄໍາຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ, ຄະນະບໍດີຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ເນື້ອໃນຂອງການປະຖົມນິເທດຄັ້ງນີ້ແມ່ນອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການລາງວັນຮອນດາ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ແນະນໍາເຕັກນິກການສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນລາງວັນດັ່ງກ່າວ. ມີນັກສຶກສາຈາກບັນດາພາກວິຊາຕ່າງໆຂອງຄະນະວິສະວະກໍາເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 133 ຄົນ.

ສືບຕໍ່ມຶ້ທີ 2 ຂອງການປະຖົມນິເທດ ໃນວັນທີ 16/06/2020 ຢູ່ທີ່ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ວິທະຍາເຂດຕາດທອງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມກັນຂອງ ທ່ານ ປອ. ອຸ່ນຫຼ້າ ສີວັນເພັງ, ຄະນະບໍດີຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ມີນັກສຶກສາທັງປີ 3 ແລະ ປີ 4 ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ຈໍານວນ 107 ຄົນ.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ Honda Y-E-S Award ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຜູ້ນໍາທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຕໍ່ໄປ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ດໍາເນີນມາຮອດປະຈຸບັນເປັນເວລາ 13 ປີແລ້ວ, ໃນແຕ່ລະປີ ມີນັກສຶກສາທີ່ຜ່ານການແຂ່ງຂັນຈຳນວນ 2 ຄົນໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນລາງວັນຮອນດາ, ໃບຢັ້ງຢືນ ພ້ອມດ້ວຍທຶນການສຶກສາ 3,000 ໂດລາ.

ປິດທ້າຍພາລະກິດການປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບລາງວັນ Honda Y-E-S Award ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 4 ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ມຊ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 17/06/2020. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ, ຄະນະບໍດີຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
ນັກສຶກສາຈໍານວນຫຼາຍເຂົ້າຮ່ວມສົນໃຈ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາລາງວັນດັ່ງກ່າວ.
ລາງວັນ Y-E-S ແມ່ນທຶນການສຶກສາທີ່ປະກອບມີ 2 ຂັ້ນຕອນ ຄື: ລາງວັນ Y-E-S award ແລະ ລາງວັນ Y-E-S Plus
Y-E-S award ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາງວັນນີ້ຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນລາງວັນ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ 3,000 ໂດລາ.
Y-E-S Plus ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Y-E-S award ແລ້ວສາມາດທີສິດໄດ້ຮັບລາງວັນ Y-E-S Plus ຕື່ມອີກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຄັດເລືອກອີກຄື: ຜູ້ຊະນະໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນ 10,000 ໂດລາ ຫຼື ຫາກວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ມີຫົວຂໍ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເປັນເວລາ 10 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜຸນ 7,000 ໂດລາ ແລະ ຫາກວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບລາງວັນ Y-E-S Plus ທີ່ໄດ້ໄປສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໄລຍະສັ້ນແລ້ວໄດ້ກັບຄືນໄປສຶກສາຕໍ່ ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ Y-E-S Plus Expansion 3,000 ໂດລາ.