Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ພິທີມອບຮັບຮ້ານອາຫານ ແລະ ລົດຕູ້
Cafeteria and Minibus handover ceremony
ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກຽດຕາງໜ້າສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮັບເອົາຮ້ານອາຫານ ແລະ ລົດຕູ້ ຈາກການສະໜຸນຂອງອົງການ JICA ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ Yoshiharu YONEYAMA ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄຈກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.