Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ນັກສຶກສາ MBA 11 ແລະ ພະນັກງານ ສລຍ ຈັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນທີ່ເດີ່ນເຕະບານຊາມ່ອນ, ເມືອງສັງທອງ ໃນວັນເສົາ ທີ 14/09/2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກໍາດ້ວຍການແຂ່ງຂັນເຕະບານ 7 ຄົນ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນແມ່ນທີມນັກສຶກສາຊະນະໄປ 3-2 ປະຕູ. ຕໍ່ມາແມ່ນການແຂ່ງຂັນເປຕັງ ເຊິ່ງທີມພະນັກງານສາມາດເອົາຊະນະໄປໄດ້ 2-1 ເກມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ແລະ ຕາມທຳນຽມກໍຄືການຟ້ອນລໍາວົງສາມັກຄີ.