Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ຄະນະນໍາສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານ Mr. Osamitsu YAMADA ປະທານສະມາຄົມການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຂອງແຂວງຄາວາຊາກິ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທັງໝົດ 9 ທ່ານ, ແລະ ເພິ່ນຍັງເປັນປະທານ Yamada Osamitsu Scholarship Foundation ເຊິ່ງສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງ ສລຍ. 
Warmly welcome Mr. Osamitsu YAMADA the chairman of Kawasaki Chamber of Commerce and Industry and delegation to LJI.