Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດເຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ຜ່ານແຜນການສົກ 2019-2020. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ພາຍໃນພິທີຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສລຍ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍາດມາໄດ້ ແລະ ຜ່ານແຜນການວຽກຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ. ຈາກນັ້ນແມ່ນການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຮຸ້ນທີ 10 ແລະ ນັກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ.