Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ໃນຕອນຄໍ່າວັນທີ 26/08/2019 ໄດ້ຈັດພິທີລ້ຽງສົ່ງຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) 3 ທ່ານທີ່ໄດ້ໝົດວາລະລົງ, ໄດ້ແກ່ Mr. Yasujiro SUZUKI ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ JICA ປະຈໍາ ສລຍ, Mr. Yutaka SATO ຜູ້ປະສານງານ JICA ປະຈໍາ ສລຍ, ແລະ Miss Noriko SAWANO ຜູ້ປະສານງານສູນພາສາມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ.

ມີແຂກຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້.

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທັງ 3 ທ່ານ ທີ່ທຸ່ມເທເວລາ, ຄວາມຄິດ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກໃນການພັດທະນາສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ ກໍຄືສັງຄົມລາວ.