Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ​ "ການພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ" ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິສັດ ເອບັອກ ທອຍສ໌ (ລາວ) ຈຳກັດ {EPOCH TOYS (LAO) CO.,LTD.}. ກ່າວເປີດການຝຶກອົບຮົມໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
ເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງນໍ້າໃຈ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນສູງຂຶ້ນ. ມີພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຳນວນ 28 ຄົນ. ບັນຍາຍໃຫ້ຄວວາມຮູ້ໂດຍ ທ່ານ ອາຈານ ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ, ເຊິ່ງມີປະສົບການດ້ານການສິດສອນການບໍລິຫານອົງກອນມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ.

ບໍລິສັດເອບັອກທອຍສ໌ລາວເປັນບໍລິສັດຜະລິດຕຸກກະຕາແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ, ເປີດທຳການຜະລິດໃນປີ 2018 ໂດຍມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.