Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ເທດສະການສົ່ງເສີມການພັດທະນານັກທຸລະກິດລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2019 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ເທດສະການດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ (International Labor Organization) ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວຍີ່ປຸ່ນ.

ເປົ້າໝາຍຂອງກິດຈະກໍາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງກູ້ຢືມທຶນທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມງານ. ເຊິ່ງມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 200 ຄົນ ປະກອບໄປດ້ວຍບັນດານັກທຸລະກິດ, ພະນັກງານລັດ, ພະນັກງານເອກະຊົນ ແລະ ນ້ອງໆ ນັກສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້້ຍັງມີບໍລິສັດ ແລະ ທະນາຄານມາຈັດບູດວາງສະແດງສິນຄ້າ ຊ່ວຍເພີ່ມສີສັນຂອງງານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ກິດຈະກໍາດໍາເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນດ້ວຍການເຮັດກິດຈະກໍາເປັນກຸ່ມ ໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດພາຍໃນກຸ່ມ, ຮວບ ຮວມໄອເດຍ ແລະ ນໍາສະເໜີແຜນທຸລະກິດ.