Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ໃນຕອນແລງວັນສຸກ ທີ 22/03/2019 ສລຍ ໄດ້ສໍາເລັດການມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ຄື: ການຕະຫຼາດ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານ.

ຫົວຂໍ້ທີ 1: ການຕະຫຼາດແມ່ນຈັດຂຶ້ນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍຮັບເງິນຝາກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສມກຈ, ທຫລ ແລະ ສລຍ. ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງອົງການ ADA. ເຊິ່ງມີນັກສໍາມະນາກອນຈໍານວນ 28 ທ່ານ ຈາກຫຼາຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃນຫຼາຍໆແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ. ຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 3 ວັນ ໂດຍລົງເລິກໃນ 3 ປະເດັນຄື: 1) ການຮັກສາຖານລູກຄ້າເກົ່າ ແລະ ດຶງດູດລູກຄ້າໃໝ່, 2) ການສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ 3) ກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມກັບຍຸກປັດຈຸບັນ. ບັນຍາຍໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານການຕະຫຼາດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ Mr. Masakazu Hirakawa ແລະ ອາຈານ ລີປ່າເອ້ຍ ບົວປາວ.

 

ຫົວຂໍ້ທີ 2: ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍສອງ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ ວັນທີ 18-22/03/2019. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມ 30 ທ່ານ ຈາກ 8 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບທົ່ວປະເທດ. ບັນຍາໂດຍຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄື ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ແລະ ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ