ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມລາວທີ່ຕ້ອງການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດຫຼັກສູດໃນປີ 2012 ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)

ຫຼັກສູດມາດຕະຖານແມ່ນຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃນ 1 ເທີມ ເທົ່າກັບ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ. ຫ້ອງຮຽນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ (B1-B3) ຈົບລະດັບນີ້ແມ່ນ 3 ປີ. ເພື່ອຍົກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງແນະນໍາຫ້ອງຮຽນລະດັບປານກາງ (In1-In3) ໃຊ້ເວລາຮຽນ 1 ປີ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີໂອກາດຫຼາຍຢ່າງອີກສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ມີຄະແນນດີ ເຊັ່ນ ການໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ, ໄປທັດສະນະສຶກສາ, ໂອກາດໃນການຮັບທຶນຮຽນຟຼີ. ນອກຈາກນີ້, ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຍັງເປີດສອນພາກພັກແລ້ງ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ຫຼຶ ບໍລິສັດ ອີກດ້ວຍ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງຫຼັກສູດ

thumb_upສ້າງຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານທີ່ໄດ້ຜົນແທ້ຈິງ 

ບໍ່ພຽງແຕ່ສອນຕາມເນື້ອໃນບົດຮຽນເທົ່ານັ້ນ, ຍັງໄດ້ຝຶກສົນທະນາຕົວຈິງກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນນຳອີກ.

thumb_upປະສົບການທາງວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ  

ມີໂອກາດສຳພັດກັບວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ສລຍ ຜ່ານປະສົບການດັ່ງກ່າວ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ.

thumb_upເຄັ່ງຄັດໃນການເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມຜົນການຮຽນ 

ນອກຈາກຄະແນນສອບເສັງແລ້ວ, ການຂຶ້ນຫ້ອງປົກກະຕິ ແລະ ການສົ່ງວຽກບ້ານຈະຄິດໄລ່ເຂົ້າໃນຜົນຄະແນນໃນການເລື່ອນຊັ້ນ, ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

thumb_upຂ່າວສານສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກ ຫຼື ໄປຮຽນຕໍ່ 

ມີການແຈ້ງຂ່າວສານໃນກະດານຂ່າວ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກ ສາສຳລັບບຸກຄົນ.

thumb_upສອນໂດຍອາຈານທີ່ມີປະສົບການ 

ຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນໂດຍທີມງານຂອງຄົນລາວແລະ ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການ, ອາຈານສອນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

school

ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນດີຂອງຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທຶນ JF, ທຶນ UFJ, ທຶນ Yamada. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໂອກາດເປັນນັກຮຽນແລກປ່ຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ຫຼັກສູດປົກກະຕິ

ຊ່ວງເວລາເປີດຫຼັກສູດ: ກັນຍາ - ມັງກອນ ແລະ ມີນາ – ກໍລະກົດ (1 ເທີມ = 4.5 ເດືອນ)

Sample title

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ 1 (B1, B2, B3)

“ມາລຶໂຄະໂຕະ” ແມ່ນການຮຽນຮູ້ທັງພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສາມາດໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າໃນການສື່ສານໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ການເຮັດວຽກ, ການຊື້ເຄື່ອງ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະດູການ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສະພາບຕົວເມືອງຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສາມາດອ່ານຂຽນໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 100ໂຕ.
ເປົ້າໝາຍ: ຈົບ B3 ເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ N5

Sample title

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ 2 (B4, B5, B6)

  ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈ, ປະສົບການ, ຄວາມຝັນ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຄວາມປະທັບໃຈຂອງຕົນເອງ. 
ສາມາດໂອ້ລົມຢ່າງສຸພາບ ແລະ ສະແດງອອກຢ່າງເປັນກັນເອງກັບຄູ່ສົນທະນາ. 
ສາມາດອ່ານຂຽນໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 300ໂຕ.
ເປົ້າໝາຍ: ຈົບ B6 ເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ N4

Sample title

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະດັບກາງ 1 (In1)

ຈັດແຈງຮູບປະໂຫຍກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເພີ່ມທັກສະການນຳໃຊ້. 
ເພີ່ມທັກສະການອ່ານ, ການຟັງເພື່ອກຽມສຳລັບຮຽນລະດັບກາງ. 
ສາມາດອ່ານຂຽນໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 350ໂຕ.

Sample title

ລະດັບກາງ 2 (In2, In3)

ສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ. ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການຟັງແລະການອ່ານ. ສາມາດເຂົ້າໃຈໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 500ໂຕ.
ເປົ້າໝາຍ: ຈົບ In2 ເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ N3

Japanese Business

ເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນອະນາຄົດ
ຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນກ່ຽວກັບມາລະຍາດທາງທຸລະກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ
ຮຽນສໍານວນ ແລະ ມາລະຍາດທີ່ໃຊ້ໃນທຸລະກິດ
ຟັງການບັນຍາຍຈາກບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

JLPT

ແມ່ນການສອບເສັງເພື່ອກຳນົດ ແລະ ວັດແທກລະດັບຄວາມ ສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ຜູ້ທີ່ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນບໍ່ແມ່ນພາສາແມ່, ການສອບເສັງຈະມີຢູ່ 5 ລະດັບຄື : ລະດັບ N1, ລະດັບ N2, ລະດັບ N3, ລະດັບ N4, ແລະລະດັບ N5. ຜູ້ທີ່ສອບເສັງຜ່ານແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ຫຼັກສູດກຽມສໍາລັບຫຼັກສູດປົກກະຕິ

ເປັນຫຼັກສູດສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ. ເນື້ອໃນແມ່ນອ່ານ, ຂຽນຕົວອັກສອນຮິລະງະນະ, ຄະຕະກະນະ ແລະ ບົດສົນທະນາງ່າຍໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫ້ອງກຽມແລ້ວສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫ້ອງປົກກະຕິໄດ້.

B0 class

ຄ່າປຶ້ມແບບຮຽນ: 45,000 ກີບ

ຫຼັກສູດພິເສດ

ຫຼັກສູດໄລຍະພັກແລ້ງ

ເປັນຫຼັກສູດທີ່ເປີດຊ່ວງພັກແລ້ງ ເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນແນໃສ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ-ປາຍທີ່ຢາກສຳພັດພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ.

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ສອນພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຮງຮຽນຫຼື ທຸລະກິດ, ມີການຈັດສົ່ງອາຈານໄປສອນເຖິງສະຖານທີ່, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດ. ໂທ: (+856-30) 5210746

Your image

ການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ທຸກໆປີ, ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເວົ້າພາສາຍີປຸ່ນເກັ່ງ ສາມາດສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງລາຍການ ແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ຊະນະເລີດລາງວັນທີ 1 ລະດັບກາງ (Intermediate) ຈະໄດ້ເປັນໂຕແທນປະເທດລາວ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນລະດັບອາຊຽນ

ການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປີ 2018

ສຽງຈາກນັກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

Your image
ນາງ ສຸພາພອນ ຈັນທະວົງ

ຂ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈຮຽນພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຍີປຸ່ນ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນນີ້. ຂ້ອຍໄດ້ມີໝູ່ເພື່ອນໃໝ່ຫຼາຍຄົນຈາກການເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະ Nihon Club ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ້າຍອາທິດຂອງຂ້ອຍມີສີສັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນຍັງໄດ້ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຂ້ອຍ ໃນການໃຫ້ທຶນແລກປ່ຽນໄປສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລ Gakushuin Women's College ເປັນເວລາ 1 ປີ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ໃຫ້ປະສົບການໃໝ່ໃນຊີວິດ. ຂ້ອຍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງມາຍັງຄູ-ອາຈານຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Your image
ນາງ ພຸດທະຮັກສາ ແສງສຸວັນນາ

ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນເລີຍ, ເພາະຄິດວ່າມັນຍາກ ຈົນຂ້ອຍໄດ້ທົດລອງຮຽນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ເກີດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຫຼົງໄຫຼ ແລະ ມ່ວນໃນການຮຽນ. ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ ສລຍ ໄດ້ 3 ປີແລ້ວ ແລະ ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກກັບການຮຽນ. ແນ່ນອນ, ຂ້ອຍຈະຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບ In1. ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫຼົງຮັກໃນການຮຽນພາສາຍີປຸ່ນ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Your image
ທ້າວ ສາຍຟ້າ ວົງເດືອນ

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ບໍ່ໄດ້ສອນຂ້ອຍພຽງແຕ່ພາສາຍີປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ໂອກາດຂ້ອຍໃນການມີໝູ່ເພື່ອນໃໝ່, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການກ້າວໄປທາງໜ້າສູ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ. ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າໄດ້ເຕັມປາກວ່າ ຊີວິດຂອງຂ້ອຍປ່ຽນໄປຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນໃນສະຖາບັນນີ້, ສລຍ ຈຶ່ງກາຍເປັນເຮືອນຫຼັງທີ່ສອງສໍາລັບຂ້ອຍ

Japanese course tuition fee