ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ໃນວັນທີ 30 ເມສາ, ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ຣາກຶໂກະ, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວເປັນກິດຈະກຳເລົ່າເລື່ອງຕະຕົກແບບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໃນກິດຈະກຳນີ້ເປັນກິດຈະກຳທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະມີີນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ.????
--------------------
On April 30, LJI hold an English Rakugo event. 
Both adults and students enjoyed the first English rakugo.
" It was interesting and funny, I want to watch more sometime."
(NUOL student)
--------------------
4月30日(月)LJIにて英語落語イベントが開催されました。
学生から大人まで初めて観る落語に興味津々でした。