ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
ກໍາລັງເປີດຮັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນເລີ່ມຕົ້ນ

ເປີດຮຽນ:      ວັນຈັນ ວັນທີ 16/7 ເຖິງ ວັນພຸດ ວັນທີ 29/8/2018

                   ມື້ຮຽນ: ຈັນ, ພຸດ, ສຸກ    ເວລາ 17:30 - 19:30

                      +  ຄ່າຮຽນ  250,000 ກີບ

                      + ຄ່າປຶ້ມແບບຮຽນ 45,000 ກີບ


ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຈະເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ. ໂດຍຫ້ອງ B0 ນີ້ເປັນຫ້ອງຮຽນໄລຍະສັ້ນພຽງແຕ່ 20 ຄັ້ງ (40 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່ານັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮຽນຈະສາມາດອ່ານ, ຂຽນອັກສອນ ຮິລະງະນະ, ຄະຕະກະນະ. ຜູ້ທີ່ເສັງຈົບຫ້ອງນີ້ໂດຍໄດ້ຄະແນນ 65% ຂຶ້ນໄປສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫ້ອງປົກກະຕິ B 1 ຫຼື BS1 ໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສັງເຂົ້າ.

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສະໝັກຜ່ານ Facebook ໂດຍການຝາກຊື່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ໄວ້ໃນ Inbox ຂອງສະຖາບັນ ຫຼື www.facebook.com/ljijpcourse ແລ້ວທາງພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເປັນນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍຂຶ້ນໄປ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ, ເບີໂທ 030 5210746, 020 22323132 (ອຈ. ແກ້ວລະຄອນ)