ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປິດຫຼັກສູດການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ຢູ່ທີ່ຮ້ານກາເຟ @ Espresso cafe. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວເປັນໜຶ່ງໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຂອງສະຖາບັນ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຮຽນມາແຕ່ວັນທີ່ 7 ພຶດສະພາ ໃຊ້ເວລາ 8 ວັນ. ມີນັກຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 6 ຄົນ (ຍິງ 1 ຄົນ), ເຊິ່ງເກືອບທັງໝົດເປັນພະນັກງານລະດັບບໍລິຫານໃນບໍລິສັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜ່ານການຮຽນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວເຫັນໄດ້ວ່ານັກຝຶກອົບຮົມມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນບົດຮຽນເປັນຢ່າງດີ ໂດຍປະກົດຜົນຜ່ານການນໍາສະເໜີການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ. ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ນັກຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນຈະນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໄປປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄປສູ່ຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ.

-----------------

On May 16, there was a final presentation of business environment analysis course at  Espresso cafe.

This course was offered from May 7 to 16. There were 6 people who hold a  high-level management positon in own comapny  partcipated in the course.

Through 8 days, they could clearly understood about business environment analysis. It showed up as their great final presentation.

We hope them to apply what they learned in their future business.

-----------------

5月16日(水)環境分析コースの最終プレゼンテーションが行われました。

このコースは、5月7日から16日までの8日間にわたるもので、今回は6名の方に参加していただきました。

短期のコースではありましたが、皆様ビジネス環境についてしっかりと理解することができた様子でした。

最終プレゼンもとても素晴らしいものでした。

今回の学びが、今後それぞれのビジネスで活かされることを願っています。

IMG 9206

Ms. Viphavanh from Balamee Trading Company

IMG 9135

IMG 9178

IMG 9150

 IMG 9193