Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສຳມະນາກອນຈາກຫຼາຍບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນທີ່ທາງສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ແລະ ຫຼາຍທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນຫຼັກສູດນີ້ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສ້າງ ແລະ ຢາກມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຮັດແນວໃດກໍຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີກະຕືລືລົ້ນ ມີຄວາມຫວັງຈະສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງທຸລະກິດໃຫມ່ຂອງຕົນໃຫ້ສາມາດພັດທະນາແຜນທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຈິງໃນການຂໍກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານເພື່ອເອົາມາດໍາເນີນທຸລະກິດ. ຊຸດນີ້ 20 ກວ່າທ່ານສະຫມັກລົງທະບຽນ...

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ International Labour Organization (ILO) 

More Release News

  • Lao-Cambodian Women Entrepreneurship Seminar

  • LBD and LJI signed MOU

  • SME ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

  • ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຂອງອົງກອນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.