ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້: ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮູບແບບພຶດຕິກໍາອົງກອນທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຂອງອົງກອນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈັດໂດຍ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30/01/2019. ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: National Graduate Institute for Policy Study (GRIPS) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA).

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ການປະຊຸມສໍາມະນາວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ ມີວິທະຍາກອນ ແລະ ສໍາມະນາກອນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້ມຮ່ວມ ຫຼາຍກວ່າ 50 ທ່ານ. ເຊິ່ງມີການນໍາສະເໜີໃນ 4 ຫົວຂໍ້ ຈາກ 3 ກະຊວງ ແລະ 1 ສະຖາບັນ.

ຫົວຂໍ້ທໍາອິດທີ່ນໍາສະເໜີແມ່ນ "ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ເພື່ອກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ສຶກສາປຽບທຽບກະຊວງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ" ນໍາສະເໜີໂດຍ: ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ຈາກຜົນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:

 • ອົງກອນແມ່ນຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານບ່ອນທີ່ສ້າງແລະນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
 • ອົງກອນພາກລັດພາກລັດເຮັດບົດບາດສະໜອງນະໂຍບາຍ ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ພ້ອມທັງສະໜອງສິນຄ້າສາທາລະນຸປະໂພກອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການພັດທະນາ
 • ອົງກອນພາກລັດຈະຕ້ອງມີວັດທະນະທຳແລະຮູບແບບພຶດຕິກຳທີ່ດີຊຶ່ງເປັນພຶ້ນຖານສຳລັບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ໃນທົ່ວອົງກອນ ເຊັ່ນ ການສ້າງເວທີແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງວົງຈອນ SECI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງກອນສາມາດດຳເນີນຕາມພາລະກິດຂອງຕົນ
 • ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ກວມເອົາ 3 ກະຊວງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຜົນການສຶກສາພົບວ່າມີພຽງແຕ່ MOH ມີວັດທະນະທຳແລະຮູບແບບພຶດຕິກຳຂ້ອນຂ້າງດີ
 • MEM, MOPT ແລະ NUOL ມີວັດທະນະທຳແລະຮູບແບບພຶດຕິກຳອົງກອນໃນລະດັບປານກາງ
 • MEM, MOPT ແລະ NUOL ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຕໍ່ການແບ່ງຂັ້ນການຕັດສິນໃຈແລະຂະບວນການຄວບຄຸມ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ, ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນ
 • ເນື່ອງຈາກວ່່າ MEM, MOPT ແລະ NUOL ມີວັດທະນະທຳອົງກອນຍັງບໍ່ທັນເອື້ອອຳນວຍເທົ່າທີ່ຄວນ, 3 ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດີໃນວິທີການນະວັດຕະກຳ, ວິທີການປະສົມປະສານແລະການປະສານງານ ແລະ ວິທີການເຕີບໂຕ
 • ການສ້າງ Ba ແລະ ການດຳເນີນວົງຈອນ SECI ກໍບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະໃນຂະບວນການ externalization ແລະ combination.
 • ເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳອົງກອນທີ່ເອື້ອອຳນວຍ, ຄວນຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານໃນອົງກອນສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
 • ຢາກສ້າງຈິດໃຈເປີດກວ້າງແລະປະຕິບັດວຽກເປັນທີມງານ, ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງການປະສານງານຕາມສາຍຕັ້ງແລະສາຍຂວາງ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກວິຊາການແລະຜູ້ທີມີຄວາມສາມາດສູງມີໂອກາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການປະເມີນຜົນງານຕາມຕົວຈິງ
 • ການສົ່ງເສີມການປະສານງານແລະການຮ່ວມມືຕາມສາຍຂວາງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເຮັດວຽກເປັນທີມແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ແລະ ຖ້າຢາກໄດ້ແນວນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການລໍຖ້າແຕ່ຄຳສັ່ງ ແຕ່ພະນັກງານທຸກຂັ້ນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ.
 • ເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳອົງກອນທີ່ເອື້ອອຳນວຍ, ຄວນຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານໃນອົງກອນສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
 • ຢາກສ້າງຈິດໃຈເປີດກວ້າງແລະປະຕິບັດວຽກເປັນທີມງານ, ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງການປະສານງານຕາມສາຍຕັ້ງແລະສາຍຂວາງ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກວິຊາການແລະຜູ້ທີມີຄວາມສາມາດສູງມີໂອກາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການປະເມີນຜົນງານຕາມຕົວຈິງ
 • ການສົ່ງເສີມການປະສານງານແລະການຮ່ວມມືຕາມສາຍຂວາງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເຮັດວຽກເປັນທີມແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ແລະ ຖ້າຢາກໄດ້ແນວນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການລໍຖ້າແຕ່ຄຳສັ່ງ ແຕ່ພະນັກງານທຸກຂັ້ນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ.
 • ເພື່ອປັບປຸງຮູບແບບພຶດຕິກຳອົງກອນ ລວມທັງການສ້າງ Ba ແລະ ວົງຈອນ SECI, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເສີມສ້າງການປະດິດສ້າງຮ່ວມກັນ, ຂະບວນການພາຍໃນ, ຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຫຼາຍແງ່ມູນເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກຳ ແລະ ວິທີການປັບຕົວ
 • ອົງກອນຈະກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ແລະປັບຕົວໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຫາກວ່າອົງກອນເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຫາຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ ແລະນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະຫຼັກຖານຕົວຈິງມາພັດທະນາໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ
 • ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງແລະພະນັກງານວິຊາການຈະຕ້ອງສາມາດຂຸດຄົ້ນຄວາມຮູ້ບົ່ມຊ້ອນຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາອົງກອນດ້ວຍການຮຽນຮູ້ເປັນທີມ ສ້າງແລະໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນອົງກອນເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ
 • ອົງກອນທີ່ໄດ້ສຶກສາດຳເນີນຫຼາຍກິດຈະກຳ socialization ແຕ່ບໍ່ສາມາດດຳເນີນເຖິງລະດັບທີ່ສາມາດເອກະພາບກັນຕໍ່ປະເດັນທີ່ສຳຄັນເພື່ອນຳເອົາໄປປະສົມປະສານກັບຄວາມຮູ້ຈາກຫຼາກຫຼາຍແຫຼ່ງທີ່ກາຍເປັນພື້ນຖານສຳລັບປັບປຸງການປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

 

ຫົວຂໍ້ທີ 2 ທີ່ນໍາສະເໜີແມ່ນ "ການບໍລິຫານ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ" ສະເໜີໂດຍ ດຣ. ແສງຈັນ ຄຸນລະວົງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດພະຍາດເຂດຮ້ອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 

ຫົວຂໍ້ທີສາມແມ່ນ "ວຽກບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ Lao e-Government" ສະເໜີໂດຍ: ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ ສະພາບການຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດ້ານດິຈິຕອນ, ແຜນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂອງ ສປປ ລາວ, ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ການນ າໃຊ້ແລະພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນຂອງທຸກປະເທດໃນໂລກໂດຍສະເພາະຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນທັນສະໄໝແລະການເຊ ີ່ອມໂຍງຂອງພູມມິພາກຂອງສາກົນ.ການນ າໃຊ້ແລະພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນຂອງທຸກປະເທດໃນໂລກໂດຍສະເພາະຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນທັນສະໄໝແລະການເຊ ີ່ອມໂຍງຂອງພູມມິພາກຂອງສາກົນ.
 • ການສ້າງລະບົບບໍລິຫານດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການນ າໃຊ້ICTICTICTເຂົື້າຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານແຕ່ຍັງພົວພັນເຖິງການປູ່ຽນແປງພຶດຕິກ າແລະລະບຽບຫລັກການໃນການເຮັດວຽກ.ສະນັື້ນ,ບັນດາຫ້ອງການຕ່າງໆຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມນ າກັນແລະມີຄວາມເຂົື້າໃຈຮ່ວມກັນຕໍໍ່ຈຸດປະສົງເປ ົ້າໝາຍແລະຜົນໄດ້ຮັບ.
 • ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບບໍລິຫານດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຂ ື້ນກັບຄວາມຈິງໃຈຂອງບຸກຄົນທີີ່ນ າໃຊ້.ສະນັື້ນ,ຈະຕ້ອງມີການສ້າງໜ່ວຍງານແລະບຸກຄົນທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຢູູ່ໃນແຕ່ລະຫ້ອງການແລະບັນຈຸເອົາແຜນການເຄ ີ່ອນໄຫວເຂົື້າໃນຍຸດທະສາດຂອງຫ້ອງການ.

ຫົວຂໍ້ສຸດທ້າຍທີ່ນໍາສະເໜີແມ່ນ "ການປະເມີນຜົນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ" ໂດຍ ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ພານທອງ ຫົວໜ້າພະແນກ ກົງຈັກ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ເນື້ອໃນການນໍາສະເໜີມີ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີ, ການປະເມີນນະໂຍບາຍການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຕາມແຜນກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຝຶກອົບຮົມ Tracer study. ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທາງທະນາຄານໂລກປະຈຳໄຕມາດເດືອນເມສາ ຫາ ກັນຍາ ປີ 2018 ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ຈັດ 3 ມື້ຂື້ນໄປແມ່ນມີ 22 ຫົວຂໍ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 630 ທ່ານ (ຊາຍ 491, ຍິງ 139) ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເຫັນໄດ້ວ່າ 80% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມນັ້ນເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຫຼາຍ

ຫຼັງຈາກການນໍາສະເໜີກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ຖາມ-ຕອບ ແລະ ຖ່າຍຮູບລວມ

 

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານບົດນໍາສະເໜີໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້ເລີຍ https://drive.google.com/drive/folders/1oQ5_efGyGx-qsgogjt65w8NZyQlYB-jF?usp=sharing

 

 

 

More Release News

 • Lao-Cambodian Women Entrepreneurship Seminar

 • LBD and LJI signed MOU

 • SME ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

 • ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຂອງອົງກອນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.