ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ ທີ 18/01/2019 ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ The Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) ແລະ Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI) ຕ່າງໜ້າໂດຍຜູ້ອໍານວຍ ແລະ ພະນັກງານຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ການເຊັນ MOU ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການຮ່ວມມືກັນໃນການສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.

本日、LJIとLNCCI(ラオス商工会議所)は、今後の更なる連携のために、MOUに署名をしました。

その第一弾として、引き続き1日間の連携セミナーが開催されています。

JICA短期専門家に講師をお願いし、人材活用等に関する講義をして頂いております。

ラオスにおける中小企業支援の連携が深まりつつあります。

 

 

More Release News

  • Lao-Cambodian Women Entrepreneurship Seminar

  • LBD and LJI signed MOU

  • SME ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

  • ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຂອງອົງກອນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.