ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ, ເຊິ່ງຫ້ອງນີ້ເປັນຫ້ອງຮຽນໄລຍະສັ້ນພຽງແຕ່ 20 ຄັ້ງ, 40 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຈະສາມາດຂຽນຕົວອັກສອນ ຮິລະງະນະ ແລະ ຄະຕະກະນະໄດ້. ຜູ້ທີ່ເສັງຈົບຫ້ອງນີ້ໂດຍໄດ້ຄະແນນ 65% ຂຶ້ນໄປ ສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫ້ອງປົກກະຕິ B1 ຫຼື BS1 ໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສັງທຽບ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສະໝັກຜ່ານ Facebook ໄດ້ ໂດຍການຝາກຊື່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ເຂົ້າໃນ inbox ຂອງພະແນກຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວທາງພະນັກງານຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ.

https://www.facebook.com/ljijpcourse/

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

  • ຮຽນ ວັນເສົາ - ອາທິດ ເວລາ 9:00 - 11:00      ເລີ່ມຮຽນ 15 ທັນວາ 2018               ຄ່າຮຽນ   250,000 ກີບ.
  • ຮຽນ ວັນຈັນ, ພຸດ, ສຸກ    ເວລາ  17:30 - 19:30   ເລີ່ມຮຽນ 14 ມັງກອນ 2019        ຄ່າຮຽນ   250,000 ກີບ

ຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໂທສອບຖາມທີ່ເບີ 030, 5210746 (ພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນ), 020 22323132 (ອຈ. ແກ້ວລະຄອນ)

More Release News

  • ເປີດແລ້ວຫ້ອງຮຽນພື້ນຖານພາສາຍີ່ປຸ່ນ B0

  • ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຮຸ່ນທີ 2

  • ເປີດຫຼັກສູດພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຮຸ່ນທີ 2

  • Training in Lao PDR for the first year of the 6th batch stduents of PhD Professional TORYUMON from Nagoya University