ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ປອ. ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ

dr. kit        ວັນເດືອນປີເກີດ:       22 ສິງຫາ 1979

        ບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນ:        ບ. ຫ້ວຍຫົງ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

        ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:   ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

        ຕໍາແໜ່ງລັດ:           ຮອງຜູ່ອໍານວຍການສະຖາບັນ

        ເບີໂທ:                 +856-20 5599 4254

        E-mail:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 I. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ

  • ລະດັບປະລິນຍາຕີ: ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ປີ 2003 (Civil Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan)
  • ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ວິສະວະກໍາການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ປີ 2005 (International Development Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan)
  • ລະດັບປະລິນຍາເອກ: ເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂກເບ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ປີ 2008 (Economics, Kobe University, Japan)

 II. ປະສົບການໃນວຽກງານ

  • ເດືອນ 7/2015 - ປະຈຸບັນ: ຮອງຜູ່ອໍານວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມຊ.
  • ເດືອນ 5/2012 – 7/2015: ຫົວໜ້າພະແນກຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມຊ.
  • ເດືອນ 4/2011 – 4/2012: ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມຊ.
  • ເດືອນ 4/2008 – 3/2011: ຜູ່ຊ່ວຍສາສະດາຈານ, ບັນດິດວິທະຍາໄລການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ (Graduate School of International Development Studies), ມະຫາວິທະຍາໄລໂກເບ, ຍີ່ປຸ່ນ.

ອ່ານຂໍ້ມູນສະບັບເຕັມ