ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2018 ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຮຸ່ນທີ 2, ໃນຫຼັກສູດນີ້ມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ 7 ທ່ານ.

 

ຫຼັກສູດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ ການສ້າງແຜນທຸລະກິດເຊິ່ງແນໃສ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຢາກປະກອບທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ອາຈານສອນກໍ່ເປັນອາຈານທີ່ມີປະສົບການສູ່ງ, ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊຳນານດ້ານການປະກອບທຸລະກິດໂດຍສະເພາະມາຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ສຳມະນາກອນ ໂດຍຈະດຳເນີ້ນການຮຽນການສອນເປັນເວລາ 6 ອາທິດ.

More Release News

  • ເປີດແລ້ວຫ້ອງຮຽນພື້ນຖານພາສາຍີ່ປຸ່ນ B0

  • ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຮຸ່ນທີ 2

  • ເປີດຫຼັກສູດພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຮຸ່ນທີ 2

  • Training in Lao PDR for the first year of the 6th batch stduents of PhD Professional TORYUMON from Nagoya University