ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ ກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົບຫົວຂໍ້ “ການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ ຈໍານວນ 94 ທ່ານ ໃນວັນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ. 

ທ່ານ ຈິດປະສົງ ແກ້ວໄກສອນ

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດພິທີການຝຶກອົບຮົມໂດຍ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ແກ້ວໄກສອນ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ ເຊິ່ງໃຈຄວາມທີ່ທ່ານກ່າວແມ່ນ “ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ດັ່ງນັ້ນພະນັກງານພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນປັບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ໂດຍການສຶກສາ-ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະປັດຈຸບັນບໍລິສັດແມ່ນກາຍເປັນມະຫາຊົນແລ້ວ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ, ມີການຄິດທີ່ເປັນລະບົບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ມີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ດໍາເນີນວຽກງານໄປຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ”

2

ບັນຍາຍໂດຍ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ (ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ). ເປົ້າໝາຍຂອງຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະແບບໂລຊິກ ມີຄວາມປະດິດສ້າງໃນການບໍລິຫານວຽກງານ, ໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີວິທະຍາໃນການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບສໍາລັບການຕັດສິນບັນຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ນັັກສໍາມະນາກອນພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີວິທະຍາເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາດ້ານການບໍລິຫານຜ່ານການຝຶກນໍາໃຊ້ໂຕຈິງ.

ການບັນຍາຍຈະເນັ້ນໃສ່ 1) ການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາ & ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິຫານ, 2) ບົດຮຽນການພັດທະນາຂອງຍີ່ປຸ່ນ, 3) ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານໃນການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບ, 4) ການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອຕັດສິນໃຈໃນລະດັບຍຸດທະສາດ, 5) ການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອຕັດສິນໃຈໃນລະດັບການດໍາເນີນງານ.

4

3

More Release News

  • Lao-Cambodian Women Entrepreneurship Seminar

  • LBD and LJI signed MOU

  • SME ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

  • ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຂອງອົງກອນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.