ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

IMG 0133

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ກຽດມາເປັນຜູ້ບັນຍາຍພິເສດ ໃນຫົວຂໍ້ “ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ” ສໍາລັບກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ຂອງໂຄງການ UNESCO-UNITWIN ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະຖາບັັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ - ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄັ້ງວັນທີ 11/7/2018. ຊຶ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ຍິງສຸກມັ່ງ ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສ. ເກົາຫຼີ ກໍຄື 2 ມະຫາວິທະຍາໄລ.

ການບັນຍາຍຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສັງລວມໄດ້ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:

IMG 0136

  1. ສະພາບໂດຍລວມບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍໍ້: ໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນທັດສະນະຄະຕິຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບການຈໍາແນກ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ເກົ່າແກ່ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍແບບດັ່ງເດີມຍັງເປັນສາເຫດຂອງອຸປະສັກກີດຂວາງການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ ແມ່ຍິງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. ການຍົກສູງບົດບາດການນໍາພາຂອງເພດຍິງໃນຕໍາແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ເພດຍິງ ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຂອງປະເທດເຮົາ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເພດຍິງທຸກໄວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຍັງຈໍາເປັນຫຼາຍສໍາລັບປະເທດເຮົາ ເນື່ອງຈາກວ່າເພດຍິງເປັນກໍາລັງແຮງງານສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຈໍານວນແມ່ຍິງ 3.329.218 ຄົນ ເທົ່າກັບ 49,9% ຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເພດຍິງໂດຍຜ່ານການສຶກສາແມ່ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຫຼຸດຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄອບຄົວ ກໍຄືສັງຄົມ, ເພີ່ມໂອກາດໃນການຈ້າງງານ, ເພີ່ມຈໍານວນເພດຍິງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍດ້ານ.
  2. ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງຜູ້ນໍາທີ່ດີ: ຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ນໍາທີ່ດີ ກໍແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີ ເພາະວ່າອົງປະກອບຂອງການນໍາພາ ແລະ ການບໍລິຫານຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໃນການນໍາພາອົງກອນໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການກໍານົດທິດທາງຂອງອົງກອນ (ການນໍາພາ), ການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (ການບໍລິຫານ), ການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ (ການນໍາພາ), ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ (ການບໍລິຫານ), ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ພະນັກງານ (ການນໍາພາ), ການຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ (ການບໍລິຫານ), ການບັນລຸການປ່ຽນແປງໃໝ່ (ການນໍາພາ) ເປັນຕົ້ນ. ລວມຄວາມແລ້ວ ການນໍາພາ ແລະ ການບໍລິຫານແມ່ນປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັນຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອົງກອນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ແຕ່ລະດັບສັດສ່ວນອາດຈະໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ຂຶ້ນກັບລະດັບການນໍາພາ, ຂັ້ນມະຫາພາກສັດສ່ວນການນໍາພາອາດຈະຫຼາຍກວ່າການບໍລິຫານ, ໃນຂັ້ນຈຸລະພາກສັດສ່ວນການບໍລິຫານອາດຈະຫຼາຍກວ່າການນໍາພາ.

IMG 0138

IMG 0140

ຄຸນລັກສະນະ ຫຼື personal quality ຂອງຜູ້ນໍາທີ່ດີປະກອບມີຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດປະກອບດ້ວຍ 3 ຄຸນລັກສະນະ ດັ່ງນີ້:

  • ຜູ້ນໍາຈະຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ຖະໜອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຮຽນຮູ້ນໍາມະຫາຊົນ: ໃນກົດໝາຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກໍານົດ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາຄື: ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. ສະນັ້ນ, ດ້ານຄຸນສົມບັດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ນໍາທີ່ດີ. ໃນດ້ານຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ຄວາມດຸໝັ່ນ, ຄວາມເສຍສະຫຼະແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ພ້ອມນີ້, ຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນເປັນຄຸນລັກສະນະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນວັດທະນະທໍາຂອງລາວເຮົາ. ບູຮານເພິ່ນເວົ້າວ່າ ຕົ້ນເຂົ້າຍິ່ງແກ່ຍິ່ງກົ່ງ ເຊິ່ງມັນກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບຄົນທີ່ເກັ່ງມີປະສົບການສູງເທົ່າໃດກໍຍິ່ງມີຄວາມຖະໜອມຖ່ອມຕົນ, ບໍ່ອວດອົ່ງທະນົງຕົວ, ເມື່ອເຮັດຜິດກໍກ້າຮັບ ແລະ ຖືການຕໍານິສົ່ງຂ່າວເປັນໂອກາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືຮັກແພງຈາກມະຫາຊົນ
  • ຜູ້ນໍາຕ້ອງມີວິໄສທັດ, ປະສົບການ ແລະ ເປັນນັກວາງແຜນຍຸດທະສາດ: ຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງມີວິໄສທັດຈະແຈ້ງ, ຜູ້ນໍາທີ່ມີວິໄສທັດຄືຜູ້ທີ່ສາມາດມອງເຫັນເສັ້ນທາງໃນອະນາຄົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດກາຍເປັນຈິງໄດ້: ຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເຊິ່ງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນມາດຕະຖານຂອງຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນຮອງຫົວໜ້າກົມຂຶ້ນໄປ (ດໍາລັດ ເລກທີ 461/ລບ, ລົງວັນທີ 9/10/2012). ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງເກັ່ງດ້ານການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການມອງເຫັນ/ຄາດຄະເນອະນາຄົດ ແລະ ພະຍາກອນທ່າອ່ຽງໃນຕໍ່ໜ້າບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນເປັນການວາງແຜນ. ໃນການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ພວກເຮົາມັກເວົ້າວ່າຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງມີຄວາມສາມາດຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃຫ້ເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ວິທີການອັນລະອຽດຂອງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງປະດິດສ້າງ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ.
  • ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາໝູ່ຄະນະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະສານສົມທົບທີ່ເກັ່ງ: ຮູ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ-ຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງພະນັກງານ, ສາມາດຈັດຄົນເຂົ້າໃສ່ວຽກຢ່າງເໝາະສົມ, ຮູ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮູ້ຂົນຂວາຍ, ປຸກລະດົມພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆ, ຮູ້ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນໝູ່ຄະນະ ແລະ ພະນັກງານ, ຮູ້ຈັກພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ນອກນັ້ນ, ຜູ້ນໍາທີ່ດີຈະຕ້ອງກ້າສ່ຽງເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ, ເປັນຄົນກ້າປ່ຽນແປງຈຸດອ່ອນຂອງຕົນ, ກ້າສະເໜີຂໍ້ຄິດເຫັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສ້າງສັນຕໍ່ຂັ້ນເທິງ, ກ້າຕັດສິນບັນຫາຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ບໍ່ລັງເລທໍ້ຖອຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງມີວາທະສິນ, ມີຄວາມສາມາດເວົ້າຈາຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ຈະແຈ້ງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ໜ້າເຊື່ອຖື, ສາມາດຊັກຈູງມະຫາຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີມະນຸດສໍາພັນດີ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງຈຸດນີ້, ບາງຄັ້ງເພດຍິງເຮົາອາດຈະເປັນຄົນເວົ້າຈາເກັ່ງ (ບາງຄັ້ງເວົ້າຫຼາຍ) ນໍາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ ແຕ່ເວລາຢູ່ໃນເວທີ ຫຼື ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມອາດຈະບໍ່ກ້າເວົ້າ. ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກເພດຍິງເຮົາຢາກເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີກໍຕ້ອງໄດ້ຝຶກຝົນຕົນເອງໃນການກ້າສະແດງຄໍາຄິດເຫັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຫຼື ຢູ່ໃນເວທີຕ່າງໆ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍເຫດດ້ວຍຜົນ ບໍ່ເວົ້າຄຸມເຄືອ.

IMG 0171