ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ໃນວັນທີ 24 ເດືອນ 8, 2018ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳລະຫວ່າງນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລິຊຶເມກັງ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
ໃນການແລກປ່ຽນຄັ້ງນີ້ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລິຊຶເມກັງຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳ ແລະ ວັດ Kyoto ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໄກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລພວກເຂົາເຈົ້າ ສ່ວນນັກສຶກສາລາວແມ່ນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ເທດສະການຂອງປະເທດລາວ.
ມັນເປັນໂອກາດດີສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຮູ້ຈັກກັນ ແລະ ສ້າງມິດຕະພາບຕໍ່ກັນ

More Release News

  • ຮຽນຮູ້ເລື່ອງວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ

  • ເປີດແລ້ວຫ້ອງຮຽນພື້ນຖານພາສາຍີ່ປຸ່ນ B0

  • ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຮຸ່ນທີ 2

  • ເປີດຫຼັກສູດພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຮຸ່ນທີ 2