ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຫົວຂໍ້ ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງຄວາມຮູ້ ສຳລັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນສຳລັບພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີ່ມການຮຽນຮູ້ດ້ານ ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້, ການບໍລິຫານເພື່ອການຮວບຮວມ, ສະສົມ ນຳໃຊ້ ແລະ ສ້າງຄວາມຮູ້ໃໝ່ ເພື່ອກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງການຮຽນຮູ້

dr. bounlouane

 

ເຊິ່ງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ບັນຍາຍໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີຕົວແທນຈາກກົມກອງຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 40 ທ່ານ.

 

More Release News

  • ເປີດແລ້ວຫ້ອງຮຽນພື້ນຖານພາສາຍີ່ປຸ່ນ B0

  • ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຮຸ່ນທີ 2

  • ເປີດຫຼັກສູດພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຮຸ່ນທີ 2

  • Training in Lao PDR for the first year of the 6th batch stduents of PhD Professional TORYUMON from Nagoya University